logo efcs bianco

Možná rizika léčby high-grade CIN

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Lokální ablace nebo excize transforma?ní zóny se ukázaly vysoce úsp?šnými v lé?b? high-grade CIN a významn? snižují riziko progrese do invazivního karcinomu, ale nejsou samy prosty rizik (Kyrgiou 2014).

Je pravd?podobné, že nár?st potrat? v druhém trimestru zaznamenaný po excizních biopsiích má vztah k velikosti biopsie; Konizace je tak rizikov?jší oproti excizi kli?kou – LLETZ (Khalid et al. 2012; Castanon et al. 2013). Je tedy zjevn? d?ležité vyvarovat se zbyte?ných excizí u žen v ?asném reproduk?ním v?ku. Naddiagnostikování je tudíž stejn? závažné jako poddiagnostikování, a proto je tak d?ležitá p?ísná kontrola kvality. 

 

Možná rizika ošet?ení high-grade CIN

  • Excize high-grade CIN p?edstavuje riziko p?ed?asné ruptury vaku blan v t?hotenství
  • Riziko odpovídá velikosti excize a je v?tší u konizace než excize kli?kou – LLETZ
  • Je t?eba p?edcházet zbyte?ným excizním výkon?m u žen v ?asném reproduk?ním v?ku
  • Naddiagnostikování je stejn? závažné jako poddiagnostikování
  • P?ísná kontrola kvality je zásadní