logo efcs bianco

Yüksek dereceli CIN tedavisinin potansiyel riskleri

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Yüksek dereceli CIN’lerin tedavisinde transformasyon zonunun lokal ç?kar?lmas? (ablasyonu) veya eksizyonu oldukça ba?ar?l? olmu?tur ve invaziv kansere ilerleme riskini büyük ölçüde azaltmaktad?r ancak i?lemin kendisi de risksiz de?ildir (Kyrgiou 2014).

Eksizyon biyopsisinden sonra bildirilen ikinci trimester dü?üklerindeki art?? biyopsinin boyutu ile ili?kili olabilir, bu da so?uk konizasyonu LLETZ’den daha riskli yapmaktad?r (Khalid ve ark.2012, Castano ve ark.2013), bu yüzden erken üretkenlik (reprodüktif) dönemindeki kad?nlarda gereksiz eksizyon tedavisinden kaç?nmak çok önemlidir.

Bu nedenle sitolojik abart?l? tan? (over-diagnosis), alt kategori tan?s? (under-diagnosis) kadar önemlidir, bu da neden titiz kalite kontrol ölçümlerinin gerekti?inin yan?t?d?r.

Yüksek dereceli CIN tedavisinin potansiyel riskleri

  • Gebelikte yüksek dereceli CIN eksizyonu, erken membran rüptürü riski ta??r.
  • Risk, biyopsinin boyutuna ba?l?d?r ve so?uk konizasyon ile LLETZ’den fazlad?r.
  • Erken üretkenlik dönemindeki kad?nlarda gereksiz tedavilerden kaç?n?lmal?d?r
  • Abart?l? bir tan?, alt kategori tan?s? kadar önemlidir
  • Titiz bir kalite kontrol süreci gereklidir