logo efcs bianco

9a. Servikal sitopatoloji: terminoloji ve yeterlilik kriterleri

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Giri?

Servikal sitoloji’de uzla??lan bir terminoloji; sadece tarama ve raporlanman?n tutarl?l???n? sa?lamak aç?s?ndan de?il ayn? zamanda sitoloji sonuçlar?n? laboratuvarlar, bölgeler ve ülkeler aras?nda kar??la?t?rabilmek ve kolposkopi bulgular?, histopatoloji sonuçlar? ve klinik sonuçlarla korele edebilmek aç?s?ndan önemlidir. 

Terminoloji,Avrupa ülkelerinde ve dünya ölçe?inde çok say?da farkl? dillerle ve mevcut geleneksel sistemlerle uyumlu olmal?d?r.Avrupa k?lavuzlar? da bu bak?? aç?s? ile “tüm terminolojik sistemlerin, Bethesda sistemi taraf?ndan kullan?lan kategorilere dönü?türülebilir olmas?n? kuvvetle önermi?lerdir” (Herbert ve ark. 2007). 

Bu prensip, Eurocytology projesinde de benimsenmi? olup Bethesda sisteminin ikinci bask?s? (TBS, Nayar & Solomon 2004) ile 2014 güncellemesi (Nayar & Wilbur 2015) refere edilmi? ve ayr?ca Bethesda sistemi çerçevesinde yayg?n olarak kullan?lan terminolojiler aras?ndaki farkl?l?klar aç?klanm??t?r. 

AB k?lavuzlar?, servikal sitopatoloji raporlamas?nda kullan?lan tüm terminolojik sistemlerin Bethesda sistemine uyarlanabilir olmas?n? kuvvetle tavsiye etmektedir