logo efcs bianco

Atipik ve ‘borderline’ değişiklikler

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

‘Borderline’ ve ‘atipik’ tan?mlar?

BSCC s?n?flamas?nda “De?i?ikliklerin neoplastik olup olmad??? konusunda ciddi ?üphe oldu?unda, BNC [borderline nükleer de?i?iklikler]terimi  ara kategori olarak kullan?l?r.” (Denton ve ark. 2008).

Bethesda sistemi ilk çal??mas?nda (Kurman & Solomon 1988)  ‘önemi belirsiz atipik hücreler’ (ASCUS) kategorisine yer verdi ve “ bu hücrelerin,reaktif de?i?ikliklerden daha belirgin bir özellik içermesine ra?men SIL’den ay?r?c? tan?s?n?n güvenilir olarak yap?lamad???n? belirtti”.

Bu nedenle temel tan?mlar, ayn? olarak kabul edilecektir.

Günümüzde atipik skuamöz hücreler (ASC) kategorisi; ço?u önemi belirsiz ASC olarak tan?mlanan (ASC-US) ve küçük bir bölümü de ‘HSIL ekarte edilemez’(ASC-H) olmak üzere 2 alt grubu içerir (Nayar & Solomon 2004).

BSCC sistemi de ‘skuamöz hücrelerde ASC-US ve ASC-H gibi borderline de?i?iklikler tan?mlar ve ASC-H için kolposkopiye yönlendirir.

De?i?ikliklerin neoplastik veya reaktif niteli?ine ili?kin gerçek bir ?üphe oldu?unda ‘borderline’ ve ‘atipik’  kelimeleri kullan?l?r.

ASC-US ve borderline de?i?iklikler LSIL’den farkl?d?r ancak ASC-H olarak tan?mlanan küçük bir grup, HSIL veya kanserden ekarte edilemez.

 

ASC-US / skuamöz hücrelerde borderline de?i?iklikler, NOS

Sitolojik preparasyonlar?n ço?unda deneyimli bir sitoteknolog veya patolog, yeterli güvenle benign epitel hücreleri ve LSIL aras?ndaki ayr?m? yapabilir ve kesin raporunu yazar 

ASC-US kategorisinin geçerli oldu?u iki durum vard?r:

Minimal nükleer de?i?iklik ile birlikte HPV etkisini dü?ündüren sitoplazmik de?i?iklikler.

  • Benign, reaktif veya dejeneratif nükleer de?i?iklikleri LSIL’den ay?rt etmenin gerçekten çok zor oldu?u sitolojik materyaller.

 

ASC-H / borderline de?i?iklikler, yüksek-dereceli diskaryoz ekarte edilemez.

Bu terimler genellikle çok az say?da bulunan hücrede; HSIL, AIS, hatta invaziv kanser ile benign, reaktif veya metaplastik de?i?iklikler aras?nda ay?r?c? tan?n?n zor oldu?u durumlar için kullan?l?r.

En s?k gözlenen nedenler:

i)?mmatür skuamöz metaplazinin, HSIL /  orta displazi / diskaryoz’dan ay?r?c? tan?s? ve

ii) Metaplastik veya glandüler hücre kökenli hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar?n?n HSIL / ?iddetli diskaryoz veya AIS’den ay?r?c? tan?s?

Sitolojik preparasyonlar?n ço?unda deneyimli bir stoteknolog veya patolog, benign epitel hücreleri ile LSIL, HSIL, AIS veya kanser aras?nda güvenle ay?r?c? tan? yapabilir.

 

Endoservikal hücrelerde AGC / borderline de?i?iklikler

Glanduler hücreler sitolojide bazen güçlüklere yol açabilir, bu durumlar; i) benign ve neoplastik endoservikal hücrelerin  ayr?m? ii) neoplastik endoservikal hücreler(AIS)’in HSIL’den ayr?m? ve iii) endometriyal hücreler de dahil olmak üzere servikal-olmayan glandüler hücrelerde, iyi huylu ve neoplastik de?i?ikliklerin tan?nmas?. 

Tablo 9b-1.Atipik / borderline sitoloji için Bethesda, ?ngiltere ve Avustralya modifiye Bethesda sisteminin sadele?tirilmi? korelasyonu

Atipik skuamöz hücreler

Atipik glandular hücreler

 

Bethesda sistemi

ASC-US

ASC-H

AGC NOS

Neoplaziye benzer AGC

UK sistemi

Skuamöz hücrelerde NOS ‘borderline’ de?i?iklikler

Borderline de?i?ikler, yüksek dereceli diskeratoz ekarte edilemez

Endoservikal hücrelerde ‘borderline’ de?i?iklikler

Modifiye Bethesda sistemi (Avustralya)

LSIL lehine

HSIL lehine

Önemi belirsiz atipik endoservikal hücreler

Önemi belirsiz atipik glandüler hücreler

ASC-US, önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler; ASC-H, Atipik skuamöz hücreler HSIL ekarte edilemez; LSIL, dü?ük-dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyon; HSIL, yüksek-dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyon; NOS, ba?ka türlü belirlenemeyen (spesifiye edilemeyen)