logo efcs bianco

11. Kalite güvenliği, kalite kontrol ve kalite standarları

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Kalite güvencesi

Bir hizmet (veya ürün)’de istenilen kalite düzeyinin, sürecin üretim veya sunulma dönemlerindeki her a?amas?na özellikle dikkat edilerek  sa?lanmas?.

Serviks kanser taramas?nda istenilen kalite düzeyini korumak için a?a??daki sistemlere gereksinim vard?r:

Kalite kontrol: Test materyalinin laboratuara giri? tarihinden, kesin rapora dek sürecin her a?amas?n?n do?rulu?undan emin olunmas? için iç ölçümler

Kalite standartlar?: laboratuar uygulamalar?n?n yerel, ulusal ve uluslararas? düzeyde ‘iyi uygulama’ olarak kabul gören ölçümleri

?ç (internal) kalite kontrol sistemleri (?KK); laboratuarda günlük olarak yap?lan veri giri?i ve  teknik i?lemlerin kontrolü ile primer taraman?n h?zl?ca gözden geçirilmesi gibi uygulamalard?r.

D?? (eksternal) kalite güvence sistemleri (DKG); d?? düzenleyici bir organ taraf?ndan gerçekle?tirilen yeterlilik testi uygulamalar?, laboratuarlar aras? raporlama oranlar? ve pozitif öngörülebilir (prediktif) de?er –PÖD- kar??la?t?rmas? ve laboratuvar akreditasyonu gibi uygulamalard?r.

 

?nvaziv serviks kanseri de?erlendirmesi:

Serviks kanser taramas?n?n nihai amac?; invaziv kanserin insidans?n?n ve mortalitesinin kontrolüdür, ancak lokal alanlarda ve tarama merkeezlerinde say?lar dü?üktür ve bu düzeydeki kanser oranlar?n? izlemek bilgilendirici de?ildir. Bununla birlikte;  invaziv kanser geli?mi? bir kad?n?n tüm tarama geçmi?inin gözden geçirilmesi, tarama sürecinin geli?tirilebilece?i yerler veya kanserin neden her zaman tarama ile önlenemedi?i gibi konularda çok daha fazla bilgilendirici olabilir (Wiener ve ark. 2007).

?nvaziv kanserin de?erlendirmesi; ?ngiltere Ulusal Servikal Tarama Program?n?n (NHSSCSP 2006a) ayr?lmaz bir parças?d?r.

 

Taranan populasyonlarda invaziv kanserlerin geli?ebilmesinin nedenleri (bazen tek bir olguda birden fazla neden)

  • Risk alt?ndaki populasyonu taramada yetersizlik (sistem yetersizli?i ya da uyumsuzluk)
  • Düzensiz aral?klarla, önerilenden daha uzun sürelerde tarama
  • Önceki negatif sitoloji (yanl?? negatif veya gerçek negatif)
  • Önceki dü?ük dereceli sitolojinin ara?t?r?lmamas?, uygunsuz öneri, önerildi?i gibi izlenmeme veya uyumsuzluk)
  • Sevk önerilmi? ama kanser önlenmemi?,  sistem yetersizlikleri, kolposkopide lezyon bulunmamas? ya da uyumsuzluk)
  • Tedavi yetersizlikleri
  • Gizli kalm?? (okkült) invaziv kanserler (genellikle IA veya IB 1) önlenmekten çok sitolojik taramayla saptanabilir. 

?nvasiv serviks kanserinin de?erlendirmesi

  • Tarama süreçlerinin geli?tirilebilece?i alanlar? tan?mlar
  • Kanserlerin neden her zaman taramayla önlenemedi?ini aç?klar