logo efcs bianco

Konsey toplantılarında tartışılan kolposkopik bulgular

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bir meta-analiz çal??mas?nda (Mitchell ve ark. 1998) kolposkopi, normale kar?? anormal serviksin te?hisinde (a??rl?kl? ortalamada %96) ve normal LSIL’e kar?? yüksek-dereceli CIN’in te?hisinde %85 oran?nda yüksek duyarl?l?kta idi. Özgüllük daha dü?ük idi (s?ras? ile %48 ve %69)

Yüksek duyarl?l??? ile kolposkopi, HPV+ veya ASC-US+ sonuçlar?n?n özgüllü?ünü art?ran bir yöntemdir.

Kolposkopi, AIS/CGIN ve gizli adenokarsinom tespitinde daha az duyarl?d?r (Jordan ve ark. 2008; Talaat ve ark. 2012).. 

Özellikle daha ya?l? kad?nlarda, skuamo-kolumnar bile?ke kanala indi?i için kanaldaki yüksek lezyonlar?n tespiti zor olabilir.

Yüksek dereceli CIN tedavisinden sonra ‘tedavi testi’ olarak uygulanan HPV testinin dü?ük PÖD’e kar??n yüksek duyarl?l???, onun kolposkopiye üstünlü?üdür çünkü servikste küçük alanlarda devam eden CIN kolposkopide görünmeyebilir..

Konsey toplant?lar?nda kolposkopi bulgular?n?n pratik sonuçlar?

  • HSIL veya AIS varl???nda negatif  kolposkopi, sitolojik bulgular?n yeniden incelenmesi ve onay? sonras? tedaviye yönlendirebilir.
  • Tedavi için e?ikler (CIN1 ve CIN2); lezyonun direncini, HPV tipini ve histoloji incelemesini göz önünde bulundurmal?d?r.
  • HSIL’?n kolposkopik de?erlendirmesinin do?rulu?u, punch  biyopsiler ile LLETZ’in yorumlar? ve lezyonu temsiliyet özellikleri ile birlikte ele al?nmal?d?r.