logo efcs bianco

Doğruluğun ölçümü

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Taraman?n do?ruluk ölçümü  ‘pozitif sonuç’u gösteren ‘pozitif testin’; duyarl?l?k, özgüllük, pozitif öngörülebilir de?er (PÖD-PPV) ve negatif öngörülebilir de?er (NÖD-NPV)’lerinin tümünü kapsar (Figür 6.5). Do?rulu?un ölçümü de?erlendirilirken a?a??daki faktörler göz önünde bulundurulmal?d?r.

  • Herhangi bir durumda pozitif ve pozitif- olmayan (non-pozitif) testin niteli?i, o durum için pozitif ve pozitif- olmayan (non-pozitif) sonuç olarak aç?kça tan?mlanmal?d?r.
  • Toplum tabanl? bir tarama testinde, pozitif test ve sonucu nadir olaylard?r: bu nedenle özgüllük ve NÖD yüksek iken duyarl?l?k ve PÖD birbiriyle ba?lant?l? olabilir (Figür 6.5’te ilk örne?i görebilirsiniz)
  • Negatif testlerin sonucu de?erlendirmeye al?nmal?d?r: a?a??daki ikinci örnek, kolposkopide incelenen  gerçek HPV+ dü?ük dereceli anomalileri temsil etmektedir.
  • Yüksek hassasiyet ve dü?ük özgüllü?e sahip bir test (yüksek risk HPV pozitifli?i veya ASC-US+ sitoloji gibi) daha yüksek özgüllü?e sahip ikinci bir test ile (kolposkopik biyopsi gibi) kompanse edilebilir.
  • Yanl?? negatif oranla ili?kili olan duyarl?l?k ve yanl?? pozitif oranla ili?kili olan özgüllük aras?nda kar??l?kl? bir takas vard?r.

Tan? do?rulu?u birçok durum için hesaplanabilir, örne?in kolposkopiye yönlendirilen  kad?nlarda sitolojinin do?rulu?u (Figür 6.5’teki örne?e bak?n?z), güncel rapora dayal? taraman?n do?rulu?u ve konvansiyonel ile s?v? bazl? sitoloji veya HPV testlerinin do?rulu?u gibi.

Duyarl?l?k için yedek de?erlendirmeler

Toplumda CIN 2’nin gerçek s?kl???n?n bilinmemesi durumunda, duyarl?l???n ölçümündeki güçlükler nedeni ile yedek de?erlendirmeler kullan?labilir; HSIL için raporlama oranlar?n?n k?yaslanmas?, CIN 2 saptama oranlar?n?n kar??la?t?r?lmas? veya CIN2’den önceki negatif testlerin oran? gibi.

Tarama testlerinin do?rulu?unu ölçen k?sa rehberler

Lalkhen ve McCluskey’in özet derlemesi (2008), tarama testlerinin do?ruluk ölçümünde özet bir k?lavuz olarak önerilmi?tir. Ayr?ca, RM Demay’in The Art and Science of Cytopathology kitab?n?n (exfoliative cytology)cildinin 3. bölümünde yer alan istatistiklerin okunmas? da kuvvetle tavsiye edilmektedir

Figür 6.5 (a-c). CIN2’nin dü?ük ya da yüksek s?kl??? durumlar?nda, ayn? yanl?? negatif ve yanl?? pozitif oranlar? olan testlerin do?rulu?una ili?kin teorik örnekler

(a) Do?ruluk ölçümünün formülleri
(b) Dü?ük s?kl?k sonucu ile do?ruluk
(c) Yüksek s?kl?k sonucu ile do?ruluk