logo efcs bianco

Geri dönüşlü lezyonları ilerleyici lezyonlardan ayırma

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Sitolojik tarama invaziv servikal karsinomun önlenmesinde o kadar ba?ar?l? olmu?tur ki onun bir sa?l?k problemi olarak önemi, taraman?n kendi muhtemel risklerinin ve dezavantajlar?n?n gölgesinde kalabilir.

?ngiltere’de taraman?n kapsama alan?, Ulusal Sa?l?k Sistemi (USS-NHS)’nin Servikal Tarama Program? 1988’de resmen ba?lad???ndan beri oldukça geni?tir. CIN3 en s?k 25-29 ya? aras? kad?nlarda saptanm?? ve tedavi edilmi?tir (Figür 6.3). Bu ya? aral???, geri dönü?lü HPV enfeksiyonunun da en s?k gözlendi?i ya? grubudur (Figür 6.4). Servikal sitolojinin ana oda??, genellikle geri dönü?lü bir durum olan LSIL ile invaziv kansere ilerleme riski ta??yan HSIL’in ay?r?c? tan?s?d?r.

Taranan toplumda HSIL ve LSIL

  • ?yi yerle?mi? tarama programlar?nda CIN2-3 lezyonlar?, en s?k olarak 25-29 ya? aras? kad?nlarda saptan?r.
  • Geri dönü?lü HPV enfeksiyonu (LSIL) 30 ya? alt? kad?nlarda en s?kt?r.
  • HSIL ve LSIL’?n sitolojik ay?r?m? güvenilir taraman?n anahtar?d?r.
Figür 6.3.Veriler, ?ngiltere (1992-2012) ile ?ngiltere ve Galler (1972-1982) için Ulusal ?statistik Kay?tlar? Ofisinden al?nm??t?r Veriye bu adresten ula??labilir (http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/cancer-statistics-registrations–england–series-mb1-/index.html)
Figür 6.4. De?i?ik ya? gruplar?nda HPV + normal sitolojisi olan kad?nlar?n oran? (Figür 2,  Bruni ve ark.2010)

 

Geri dönü?lü lezyonlar?n a??r? tan?s?ndan kaç?nmak

Wilson ve Junger (1968) servikal kanser taramas?nda bir problem oldu?u kan?tlanan ‘ara’ lezyonlar?n abart?l? tan?s? ile ilgili potansiyel problemi farketti (Figür 6.2). Ço?u laboratuvarda; LSIL ile atipik veya ‘ara’ sitoloji raporlar?n?n say?s?n?n, HSIL’leri belirgin oranda a?t??? rapor edilmektedir. Örne?in, ?ngiltere’de (2012-13 verilerine göre) yeterli sitoloji raporlar?n?n ortalama %1.8’i hafif diskaryoz (LSIL’a e?de?er), %3.5’u ara (borderline) lezyonlar, %1.2’si ise yüksek dereceli diskaryoz (HSIL’a e?de?er) veya kanser olarak raporland?. Bunun da ötesinde, normal  sitolojiye sahip kad?nlarda HPV pozitiflik oran? daha yüksektir (Figür 6.4, Brunni ve ark.2010’dan).

Geri dönü?üm potansiyeli olan dü?ük dereceli ve ara (borderline) lezyonlar

  • Ara (borderline) ve ASC-US, LSIL ve HSIL’?n toplam?ndan daha fazla raporlanmaktad?r.
  • Normal sitolojiye sahip kad?nlarda HPV pozitiflik oranlar?, genç kad?nlardaki ASC-US oranlar?ndan daha fazlad?r.