logo efcs bianco

Skuamöz epitel

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Serviks ve vajinan?n skuamöz epiteli keratinize olmayan (non-keratinizedir) ve santral yerle?imli nükleusu olan poligonal hücrelerin  çok katl? düzenlenmesi ile olu?ur. Serviksin çok katl? skuamöz epiteli üç tabakaya ayr?l?r: yüzeyel (süperfisyel), intermedyer ve parabazal/bazal tabaka. Çok katl? skuamöz epitel esas olarak koruyucu fonksiyona sahiptir. Ancak vajen pH’s?n?n sa?lanmas?nda da çok önemli bir rol oynar.

  • Yüzeyel (Süperfisyel) tabaka keratohyalin granüller içerebilmesine ra?men keratinize olmayan (non-keratinize)  matür yüzeyel hücrelerden olu?ur. Bu  hücrelerin nükleusu küçük ve piknotik, sitoplazmalar? ise geni? ve yass?d?r. Bu hücreler daha fazla matürle?mez ve eksfoliye olmaya haz?rd?rlar. Bu tabaka, belirsiz sitoplazmalar? ile koilositozu taklit edebilen ‘sepet örgüsü’ paterni sergileyebilir.
  • ?ntermedier tabaka veziküler, hafif büyümü? nükleusa sahip matür skuamöz epitel hücrelerinden olu?ur. Sitoplazman?n miktar? hücreler matürle?tikçe artar; süperfisyel ve intermedier hücre tabakalar?n?n hepsi östrojenize servikste glikojenden zengindir.
  • Parabazal/bazal hücre tabakas? birkaç hücre tabakas? kal?nl???ndad?r ve bazal membran üzerinde tek tabaka halinde yer alan  bazal hücrelerden geli?ir ve intermedyer hücrelere göre daha büyük nükleus ve daha dar  sitoplazmaya sahiptir. Bu tabaka potansiyel olarak üretkendir: bazal ve parabazal hücrelerde seyrek mitotik aktivite (MIB-1 pozitifli?i) görülebilir
Figür 2.3. Ektoserviksin çok katl? skuamöz epitelinin histolojisi de?i?ik tabakalar içerir: yüzeyel  (süperfisyel), intermedyer, parabazal ve bazal.