logo efcs bianco

Konsey toplantılarında sunulan serviks biyopsileri

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

MDT toplant?lar?; biyopsi tan?lar?n?n di?er bulgular ?????nda tekrar gözden geçirilmesini ve gerekiyorsa hastan?n tedavisi kararla?t?r?lmadan önce raporlar?n revize edilmesini sa?lar.

Servikal punch  biyopsilerinde tan? do?rulu?u; örneklemeye, doku takibine ve örneklerin yorumlanmas?na ba?l?d?r. 2012’de yap?lan bir meta-analizde, kesin histolojide CIN2’nin+ ortalama  duyarl?l??? % 92 ve özgüllü?ü %25 idi: eksizyondan  hemen önce yap?lan biyopsilerde; duyarl?l?k daha dü?ük, özgüllük daha yüksekti (Underwood ve ark. 2012).

NHSCSP invasiv serviks kanseri de?erlendir mesi, son10 y?l içindeki tüm biyopsilerin ve sitolojik örneklerin incelenmesini gerektirir. Bir çal??mada, 5159 histoloji örne?inin incelemesinde saptanan uyumsuzluklar sonucunda, histolojik raporlar?n %6’s? yeniden düzenlenmi? (revize edilmi?) olup; CGIN’nin %15’i ve CIN3’ün %12’sinde kanser tan?s? verilmi?tir (Castanon ve ark 2012). 

Punch biyopsilerin  ve LLETZ örneklerinin gözlemciler-aras? de?i?kenli?inin, s?v? bazl? sitolojiye benzer oldu?u gösterilmi?tir (kappa de?erleri 0.44- 0.49 aras? de?i?mekte). Artan CIN dereceleri ile birlikte, gözlemciler aras? uyum artmaktad?r (Stoler ve ark. 2001). 

CIN3, en kuvvetli histolik tan? ve tan?ya dayal? tedavi göstergesidir. Bununla beraber CIN2,spektrumda orta derecede olup ‘potansiyel dönü?türülebilir’ ve ‘ciddi prekanseröz lezyonlar’ olmak üzere iki antite içermektedir.[Bkz bölüm 4 – Servikal kanserin patogenezi ve öncü lezyonlar?]

P16INKA4 boyamas?, yüksek derece prekanseröz lezyon olarak CIN2 tan?s?n?n güvenilirli?ini artt?r?r ve  güncel k?lavuzlarda da önerilmektedir (Darragh ve ark.. 2012).  P16 ile beraber yap?lan Ki67 boyamas? da  bu durumda tavsiye edilmektedir (Wentzensen ve ark. 2012).

Konsey toplant?lar?nda biyopsi sonuçlar?

  • ‘Punch’ biyopsiler, yüksek dereceli CIN tan?s?n? konfirme edip  HPV+ ve ASC-US+ sonuçlar?n da özgüllü?ünü artt?rabilir.
  • CIN derecelerinin ve gizli kanserlerin tan?s?nda gözlemciler aras? de?i?kenlikler,  konseyde histoloji lamlar?n?n incelenmesi ile çözümlenebilir.
  • Biyopsi sonuçlar?,  onaylanm?? sitolojik sonuçlar ve HPV durumu ile birlikte de?erlendirilmelidir.
  • CIN2 tan?lar?  dikkatle de?erlendirilmeli ve p16INKA4 ile Ki67 boyamas?  mümkün oldu?unca yap?lmal?d?r. 
?ekil 12.3 CIN2, p16 INKA4 ile boyamada tam kat boyanma gösterdi?inden  yüksek derece olarak kabul edilir (?ekil 14, Darragh ve ark. 2012)