logo efcs bianco

Potansiyel yanlış pozitifler

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Her ne kadar yanl?? pozitifler yanl?? negatiflere göre klinik olarak daha az anlaml? olsa da,  hastalarda gereksiz kayg?ya neden olmakta ve gereksiz eksizyonel tedaviye yönlendirilmektedirler.

Yanl?? pozitiflerden kaç?nman?n anahtar?,  neoplazi olmaks?z?n serviksi etkileyebilecek bütün reaktif  ve metaplastik süreçlere a?ina olmakt?r.

 

Bu durum günlük sitoloji rutinlerinde farkl? olgu örnekleri ile kar??la?an taray?c?lar için bilinen bir durumdur;  ancak sitoteknologlar taraf?ndan düzenli ve do?ru olarak  raporlanan birçok benign de?i?ikli?in,  patologlar taraf?ndan da bilinmesi e?it derecede önemlidir.

Bütün örneklerin yüksek-riskli HPV pozitif oldu?u bilinen, primer HPV taramas? ba?lam?nda da güvenli negatif rapor verme, gere?inde ayr?ca önemli olacakt?r.

Potansiyel yanl?? pozitifler a?a??daki durumlardan kaynaklan?r: 

  • Reaktif  enflamatuar de?i?iklikler (atrofik vajinit, folliküler servisit, endoservisit, tamir gibi..)
  • Metaplazi (immatür skuamöz  metaplasia, tubal metaplazi, tubo-endometrioid metaplazi gibi..)
  • Endometrial hücreler –özellikle  alt uterin segmentten
  • ?nflamatuar hücreler (lenfositler, histiyositler gibi..)

 

Neoplaziyi taklit edebilecek reaktif enflamatuar de?i?iklikler

  • Atrofik de?i?iklikler s?kl?kla sub-klinik olan hafif inflamasyonla ili?kilidir ve tedavi gerektirmez.  S?v? bazl? ya da konvansiyonel preparasyonda atrofik vajinit paterni uniformdur ve hiperkromatik veya düzensiz kromatinli hücre gruplar?n?n beklenmedik de?i?iklikleri aranmal? ve varsa raporlanmal?d?r.
  • Reprodüktif dönemdeki kad?nda herhangi bir servisit, ‘sola kayma’  ile sonuçlanacak ve matür yüzeyel (süperfisyel) hücrelere oranla artm?? immatür metaplastik hücrelere neden olacakt?r. Bu durum HSIL’? (?iddetliden çok orta derece) taklit edebilen, Trikomonas vaginalis’e reaktif enflamasyonda görülür.
  • Endoservisit, kolumnar hücrelerin müsin sekresyonu kayb? ile karakterizedir ve bu durum onlar?n, bazen HSIL’? taklit edebilecek derecede ‘immatür skuamöz hücreler’ gibi görünmelerine neden olur.
  • Tamir, belirgin nükleollü veziküler nükleuslar ve düzgün nükleer membranlarla karakterizedir.  

 

?ekil 10.5 Hatal? HSIL tan?s?na yol açma riski olan benign reaktif de?i?iklik örneklerini göstermektedir:

a) Atrofik vajinit
(b) Endoservikal polip
(c) Tamir
(d) RIA ‘balonlu sak?z hücreleri’.
(e) Mukus kayb? ile birlikte endoservisit.
 (f) Trikomonas vajiniti

 

Dü?ük nükleus/sitoplazma oran?na sahip, dejenere hiperkromatik nükleuslar (a) ve (b)‘de görüldü?ü üzere HSIL olas?l???n? azaltmaktad?r.  Karyoreksis, atrofik hücre grubunda görülmektedir (a) ve bu atrofik vajinit için tipiktir; preparat?n bütününde hücre paterni benzerse daha da kolayd?r. Psödomultinükleasyon, geni? sitoplazma ve dü?ük nükleo/sitoplazmik oran (b)‘de görülmektedir. Kromatin paterni ve membranlar, küçük vakuollü glandüler hücrelerde düzgündür(d). Kromatin paterni ve membranlar (e) de düzgündür ve CGIN’yi  dü?ündürecek yalanc? çok katl?la?ma (psödostratifikasyon) yoktur. Belirgin nükleoller, ?ekil (c)‘de görülen tamir için tipiktir ve (f) de; nükleoller iyi s?n?rl?, membranlar? düzgün ve N/S oran? dü?üktür. (a) ve (d) d???nda bunlar?n hiçbiri negatif olarak rapor edilmemi?tir; (c)‘adenokarsinom  ku?kusu‘ olarak yanl?? raporlanm??t?r; (f) orta derece diskaryoz olarak yanl?? raporlanm?? ve tekrar de?erlendirmede lam?n farkl? bir alan?nda Trikomonas farkedilmi?tir; (b) ve (e) ‘borderline‘ olarak rapor edilmi?tir.

 

Metaplastik de?i?iklikler

?mmatür skuamöz metaplazi, en s?kgözlenen tuzak lezyondur  ve HSIL’den ayr?m? (özellikle de ‘orta dereceli diskaryoz’ veya CIN2 uyumlu HSIL’den) zor olabilir. Bu, özellikle ThinPrep SB sitolojisinde bir sorundur ve BSCC terminoloji konferans?nda önemli bir sorun olarak belirtilmi?tir.

Metaplastik bir hücreden beklendi?i üzere; düzgün nükleer kromatine, iyi s?n?rl?  düzgün nükleer membranlara, belirgin nükleol ve normal nükleus/sitoplazma oranlar?na dikkat edilmesi genellikle bu konunun çözülmesini sa?layacakt?r.

?ekil 10.6 Atipik immatür metaplazi

 

(a) ?mmatür skuamöz metaplazi (ThinPrep).
(b) ?mmatür metaplazi (konvansiyonel yayma).
(c) ASC-H olarak raporlanm?? HSIL (SurePath).

 

Normal N/S oran?na sahip, koyu, düzgün nükleuslar orta-derece diskaryozla kar??abilir(a); düzensiz kromatin (diskaryoz) bulunmaz ve membranlar düzgündür. (b) ve (c) deki hücre gruplar? r? ASC-US tan?s?n? desteklemektedir ve HSIL için daha tipik de?i?iklikler aranmal?d?r.

Tuboendometrioid metaplazi (TEM) ve daha az s?kl?kla endometrioz, özellikle LLETZ ve konizasyon gibi i?lemlerin sonras?nda servikste görülebilir.

  • Küçük büyütmedeki tipik görünümleri ve oval ?ekilli stromal nükleuslar tan?ya yard?mc?d?r (?ekil 10.7).

Alt uterin segmentten endometrium, CIN tedavisi sonras?nda kanal?n yukar?s?ndan örneklenen SBSitoloji örneklerinde ya da f?rçalama yaymalar?nda probleme yol açabilir  (bkz. ?ekil 10.6).

TEM’in tipik görüntüsü olmad???nda, tubal metaplazi HSIL’i taklit edebilir. Sitoloji’de; tubal hücreler için tan?sal olan silyalar?n yoklu?unda bile, iri nükleuslar? ve bazal plakalar? ile bu hücreler tan?nabilirler.

?ekil 10.7 (a-f) HSIL’i taklit eden endometrial and tubal metaplazi 

(a) Tuboendometrioid metaplazi (tipik küçük büyütme görünümü).
(b)  TEM’de stromal hücreler; tipik oval nükleuslar, noktasal kromatin ve düzgün nükleer s?n?rlar
(c) Alt uterin segment endometrium; düzgün nükleer membranl? ve kromatinli, üstüste binmi? hiperkromatik hücreler
(d) Konvansiyonal yaymada tubal metaplazi; silyalar görülmese de bazal tabakalar seçilebiliyor
(e) Tubal metaplazi, servikal biopsi.
(f) Silyal? tubal metaplazi (SurePath).

 

HSIL’i taklit edebilecek enflamatuar hücreler (?ekil 10.8)

Histiositler bir ?ekilde hiperkromatik nükleuslu olabilir ve immatür metaplaziyi taklit edebilirler. Bütün hücre grubundaki hücre düzenlenimi ve girintili (indented) nükleuslar?n varl??? bu hücrelerin tan?nmalar?na yard?mc? olabilir.

Folliküler servisitte görülen kümelerdeki lenfositler, e?er ‘tingible body’ nükleuslar görülemezse sorun yaratabilir. Lenfositlerin ince, mavi sitoplazmik halkalar? alkol fikse preparatlarda belirsizle?ebilir ve baz? s?v? bazl? örneklerde hücreler, konvansiyonel yaymalardaki gibi kümelenmi? olabilirler. Küçük lenfositlerin tipik  ince granüler kromatini, nükleer membrana dayanan belirgin nükleollü daha büyük immatür lenfoid hücrelerle birlikte; stromal endometrial hücreler ve HSIL’den farkl?d?r.

?ekil 10.8 CIN‘i taklit eden enflamatuar hücreler

(a) Normal bir yaymada histiyositler
(b) Follicular servisitte lenfositler

 

Daha önceki bölümden aç?kça anla??laca?? üzere, bu potansiyel yanl?? pozitif durumlar?n ço?unun ay?r?c? tan?s?, yanl?? negatif riski olarak hataya neden olabilir.

Gerçek belirsizlik, atipik veya borderline kategorilerin makul kullan?m?yla dengelenmelidir.