logo efcs bianco

Uterin serviks fonksiyonu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Uterin serviks d?? ortam (vajinal kanal) ve uterus aras?nda primer fiziksel bir bariyer olarak görev yapar. Endoservikal kanal? dö?eyen hücreler, kolloidal solüsyonda  elektrolitler (ço?unlukla sodium klorid) ve basit ?ekerleri (glikojen) ihtiva eden asit ve nötral müsin üretirler. Bu mukus, yabanc? patojen/cisimlerin vajenden uterus içine geçi?ini, delikte bir t?kaç olu?turarak bloke eder. ?mmünglobülinler, enzimler, lökositler ve dökülmü? skuamöz epitel hücreleri de mukus içinde hapsolmu? olarak bulunabilir. Bu durum t?kaç? daha da güçlendirir ve mukusa bakteri öldürücü özellikler kazand?r?r.

Mukus t?kac?n?n sabit bir yap?s? yoktur, içeri?ini hormonlar belirler. Ovülasyon s?ras?nda mukus çok ince bir hal al?r ve spermin vajinadan uterusa (oradan da fertilizasyonun gerçekle?ece?i) fallop tüplerine  geçi?ini kolayla?t?ran, hücresiz ince bir filament a??ndan olu?ur. Gebelik s?ras?nda mukus t?kac? kal?nla??r ve endoservikal kanal? kapatarak geli?en fetüsu bir kez daha korur.

Serviks ve uterus,  kas yan?s?ra elastik lifler içeren esnek yap?lard?r. Bu durum, do?um s?ras?nda fetüsün vajinal kanala geçi?ine izin verecek ?ekilde, serviksin yakla??k 10 cm çapa ula?an dilatasyonu ile en belirgindir.

Fertilizasyon gerçekle?mez ise, serviks myometriyumu mensin (endometriyum yüzeyinin dökülmesi) geçi?ine izin verecek ?ekilde dilate olur. Bu dilatasyon ‘periodik a?r?’ olarak isimlendirilen a?r? hissi ve rahats?zl??a neden olur. Serviksin bu fizyolojik görünümleri östrojen ve progesteron hormonlar? taraf?ndan kontrol edilir.

Figür 2.1. Serviksin de?i?ik anatomik bölgelerini gösteren histolojik kesitler (http://www.iupui.edu/~anatd502/Labs.f04/female%20reproduction%20lab/s81.f.jpg)

 

Serviksi dö?eyen iki tip epitel vard?r; ektoserviks üzerindeki çok katl? skuamöz epitel ve endoserviks ile kriptleri dö?eyen basit kolumnar (glandüler) epitel

Figür 2.2. Uterus ve serviksin de?i?ik tipte epitellerini ayr? ayr? alanlarda gösteren ?ematik diagram (https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=4349)