logo efcs bianco

Örneğin laboratuarda işlenmesi

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hata kaynaklar?

Servikal örneklerin i?lenme prosedürleri ba?ka bölümlerde tan?mlanm??t?r. Laboratuardaki kötü takip tekniklerine ba?l? olarak ortaya ç?kabilecek birçok tan?sal hata vard?r:

Örneklerin kabulünde yaz? i?leri ile ilgili prosedürler

 • ?stem formu bilgileri ve örnek aras?nda uyumsuzluk
 • Tarama geçmi?ine eri?imi engelleyecek ?ekilde ki?inin ad?n?n  yaz?m?nda imla hatas? veya do?um tarihinde hata

 

Boyama prosedürleri

 • Konvansiyonel yaymalar?n raporlanmas?ndaki hatalar?n en olas? tek nedeni, kötü boya kalitesi ve fiksasyondur.
 • Lamlar?n ksilenden al?n?p kapat?c? madde (entellan) uygulanana kadar gecikme olursa hava nedeniyle hücre morfolojisi bozulabilir veya artefakt? ile maskelenebilir .
 • Süresi dolmu? reaktiflerin kullan?lmas?, soluk nükleer boyanmaya ve nükleer/sitoplazmik kontrastl???n kayb?na neden olur.  
 • ‘Soluk diskaryoz’ tan?s?na yol açan hipokromik boyanma yönünden, ‘retrogresif  Papanicolaou’ boyalar? progresif boyalardan daha ‘risklidir’.
 • Suyun asiditesi ve asit su, do?ru ?ekilde kontrol edilmez ise nükleer s?n?rlar ve kromatin yap?s? kötü görüntülenecektir.

 

Örne?in i?lenmesinde KG ve KK metodlar?

 • Laboratuar gözetmeni (süpervizörü), bilgisayara veri giri?lerinin do?rulu?unu düzenli olarak kontrol etmelidir (KK).
 • Veri giri?ini yapan yaz? i?leri personeli, standart i?leyi? prosedürlerini(SOP) gözlemlemi? olmal?d?r (KK).
 • Örnekleri alanlara, (i)belirgin ?ekilde yanl?? ve eksik klinik bilgi, ii) örnek ve istem formu aras?ndaki uyumsuzluk ve (iii) kötü yay?lm?? veya fikse edilmi? konvansiyonel yaymalar hakk?nda geri bildirimde bulunulmal?d?r (KK).
 • Mümkünse, istem formu ve lam etiketlemede barkod veya otomatize sistem kullan?lmal?d?r (KK).
 • Boyama için standart bir uygulama prosedürü (SOP) geli?tirin ve protokollere tam olarak uyuldu?unu kontrol edin (KK).
 • Filtre edildiklerinde boya de?i?ikliklerinin kayd?n? tutunuz (KK).
 • Lam üzerindeki hücresel materyali mümkün oldu?unca kapatabilecek bir lamel seçin (KK)
 • Laboratuar süpervizörü  günlük olarak rasgele lamlar? boya yo?unlu?u, nükleer/sitoplazma kontrast?, dehidratasyon ve  entellan ?effafl??? yönünden kontrol etmelidir (KK)
 • Ulusal veya bölgesel teknik ‘ DKG’ ?emalar?nda yer al?n (KG)
 • Ulusal standartlarla uyum aç?s?ndan laboratuar akreditasyonu (KG).

Sitolojik örneklerin i?lenmesinde KK ve KG

 • Her düzeydeki personel ulusal ve Avrupa k?lavuzlar?na eri?ebilmelidir.
 • Sürecin her a?amas? için standart uygulama prosedürlerinin bulunmas? ?artt?r.
 • Bütün prosedürlerin düzenli konrolü ve gözetimi
 • Klinik bilgi, yayma haz?rlanmas?, fiksasyonu ve sitoloji sonuçlar?n?n geri bildirimi yönünden örne?i alanlarla ileti?im
 • Bölgesel ‘d?? kalite güvence (DKG)’ teknik uygulamalar?na kat?l?m
 • Ulusal laboratuar akreditasyon standartlar? ile uyum
 • Her düzeydeki personel, do?ru sonuçlara ula?mada aktivitelerinin öneminin fark?nda olmal?d?r