logo efcs bianco

6. Doğruluğun taranması ve ölçümünün prensipleri

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Taraman?n prensipleri

Dönemin otörleri taraf?ndan öngörülen çekincelerle birlikte, servikal sitoloji taramas? Wilson ve Jungner taraf?ndan tan?mlanan kriterlerin ço?unu kar??lad? (1968) (Figür 6.1).

Bu prensipler; yüksek riskli HPV’nin servikal kanser ve prekürsör lezyonlar? için gerekli bir etken olmas? bilgisi ile, Anderman ve ark. (2008) taraf?ndan yak?n zamanda tekrar gözden geçirilmi?tir (Walboomers ve ark.1999).

Wilson ve Jungner, özellikle ‘tedaviye ihtiyac? olmayan ki?ilere’ taraman?n verebilece?i zarar? önlemek için taraman?n k?rm?z? çizgilerini tan?mlam??t?r.

A?a??daki grafik (Figür 6.2) bu sorunun iki yöndeki da??l?m?na dikkat çekmektedir: öncül bir lezyon zemininde geli?mi? yüksek dereceli pre-kanseröz lezyonlar ve ço?u tümüyle geri dönü?ümlü olan HPV enfeksiyonu.

Figür 6.1 http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/ [2]’adresinden ula??lm??t?r.
Figür 6.2. Toplumda tek ve çift modelli de?i?kenlik (Wilson &Jungner 1968’dan uyarlanm??t?r)