logo efcs bianco

Negatif sitoloji raporlamasında kılavuzlar

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

?ntraepitelyal lezyon veya malignite negatif

Bethesda sisteminde önceleri ‘normal ve iyi huylu de?i?iklikler’ olarak yer alan kategoriler güncellendi ve tek bir kategori olarak ‘negatif’ denildi.  AB k?lavuzlar? bu görü?ü destekledi (Arbyn ve ark. 2008; Herbert ve ark. 2007). 

 

Negatif bir raporda a?a??daki benign de?i?iklikleri belirtmek gerekmemektedir;

 • Hormonal paternler (post-partum veya atrofik)
 • Onar?m de?i?iklikleri
 • Mikroglanduler hiperplazi
 • Tubal metaplazi
 • Uterus alt segmentinin örneklenmesi
 • Radyasyon de?i?iklikleri
 • ?nflamasyon veya rahim içi arac?n varl???na ba?l? de?i?iklikler
 • Bazen histerektomi sonras? görülen benign de?i?iklikler
 • 45 ya? alt? kad?nlarda endometriyal hücreler

“Bu de?i?ikliklerin tan?nmas? ?art?yla, raporda belirtmek gerekmemektedir.” (Arbyn ve ark. 2008; Herbert ve ark. 2007). Çünkü bu özelliklerden baz?lar?n?n, yanl?? pozitif raporlar için ‘risk’ olu?turduklar? unutulmamal?d?r.

 

Negatif bir raporda a?a??daki organizmalardan söz edilebilir;

 • Trikomonas vaginalis
 • Candida
 • Aktinomikoz-benzeri organizmalar
 • Herpesvirus’ün multinükleer hücreleri

Bu organizmalardan söz edilebilir çünkü klinik tedavi ve izlemleri gerekebilir ancak intraepitelyal lezyonlarla ili?kili de?ildirler.