logo efcs bianco

Adenokarsinom ve in situ adenokarsinom

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenokarsinom

Serviksin adenokarsinomu serviksin glandüler epitelini tutan malign bir neoplazmd?r.Adenokarsinomun ço?u skuamöz hücreli karsinomla benzer etyoloji ve risk faktörlerine sahip birkaç tipi vard?r.  Endoservikal tip müsinöz adenokarsinomlar adenokarsinomlar?n %70’ini olu?turur(WHO). 

Adenokarsinomla s?kl?kla ili?kili HPV tipleri 16, 18 ve 45’tir (de Sanjose ve ark. 2010).

?ekil 4.7.   LLETZ materyalinde adenokarsinom (endoservkal tip) 

 

Adenokarsinomun önlenmesi skuamöz hücreli karsinoma göre daha zordur ve bu yüzden iyi taranan populasyonlarda görülme s?kl??? daha yüksektir (Bulk ve ark. 2005). DSÖ (WHO)’ye göre servikal kanserlerin %10-15’i adenokarsinom iken ?ngiltere’de ulusal bir de?erlendirmede  3.305 karsinomun %19’unun adenokarsinom, %4’ünün adenoskuamöz  karsinom oldu?u saptanm??t?r (Sasieni ve ark.2009). 

Avrupa, ?ngiltere ve ba?ka yerlerdeki çal??malar (Sasieni ve ark. 2009; Bray ve ark.2005; Viczaino ve ark.1998) a?a??daki ifadeleri destekler niteliktedir.

  • Tarama programlar? ile adenokarsinomun önlenmesi skuamöz hücreli karsinoma göre daha dü?ük olas?l?kt?r.
  • Tarama programlar?, adenokarsinom insidans?n? azaltmada s?n?rl? bir etkiye sahiptir .

 

?n situ adenokarsinom (AIS)

Endoservikal tip adenokarsinom en s?k gözlenen tiptir (adenokarsinomlar?n %70’i) ve adenokarsinom prekürsörü olarak bilinen, servikal glandüler intraepitelyal neoplazi (CGIN) olarak da bilinen insitu adenokarsinom’dan geli?ebilir (Ostör ve ark. 2000).

?ekil 4.8 (a) Pap yaymada AIS
?ekil 4.8 (b) Biyopside normal endoserviksten AIS’e ani geçi?

 

Dü?ük dereceli ve yüksek dereceli CGIN ayr? ayr? tan?mlanm?? olmakla birlikte genellikle tek bir antite olarak ele al?n?r ve AIS olarak yönetilir. CGIN s?kl?kla, yüksek dereceli CIN ile birliktelik gösterir ve bu durum sitoloji’de ve kolposkopide saptanmas?n? kolayla?t?r?r (Talaat ve ark.2012).  Kolposkopi; skuamöz hücreli lezyonlarla kar??la?t?r?ld???nda, glandüler anormalliklerin saptanmas?nda daha az duyarl?d?r (Jordan ve ark.2008; Talaat ve ark.2012).

Woodman ve ark.(2003); HPV 18(+) preinvaziv lezyonlar?n, sitolojide saptanmalar? ile uyumlu olarak, yüksek dereceli anormalli?e neden olma olas?l?klar?n?n dü?ük oldu?unu öngörmektedirler.

Adenokarsinom ve AIS sitolojik tan?s?

Sitoloji, AIS ve okült adenokarsinomlar? saptamada önemlidir: adenokarsinomlar?n %15’i görünür lezyona sahip de?ildir (DSÖ-WHO). ?sveç’te bir ulusal de?erlendirme çal??mas?nda; 186 adenokarsinomun %65’inin (anormal sitolojiyi takip eden 6 ay içinde), 615 skuamöz hücreli karsinomun  ise %33’ünün taramayla saptand??? bildirilmektedir. (Andrea ve ark. 2012). 

A?a??da ?ekil 4.6 da gösterildi?i gibi, CIN 3’le k?yasland???nda AIS/CGIN daha az s?kl?kta saptanmaktad?r. Bir çal??mada 133 kanserin 113’ü skuamöz hücreli karsinom, 14’ü adenokarsinom (yar?s? tarama ile saptanm??), 4’ü adenoskuamöz karsinom ve ikisi ‘di?er tip’ kanserdi ve bu skuamöz hücreli karsinomlarla k?yasland???nda (13:1) daha dü?ük bir insitu – invaziv adenokarsinom oran?n? (4:1) göstermekte idi (Herbert ve ark.2010).

?ekil 4.9.  Yüksek derceli CIN, CGIN ve kanser (Herbert ve ark. 2010, ?ekil 2)

 

?n situ adenokarsinom (CGIN) özeti

  • AIS, en s?k görülen tip olan servikal adenokarsinomun (endoservikal tip) bilinen bir prekürsörüdür
  • AIS, CIN 3 e göre çok daha nadirdir
  • Kolposkopi, CIN 3’e k?yasla AIS ve okült adenokarsinomlar?n saptanmas?nda daha az duyarl?d?r
  • Sitoloji, CIN 3′ göre AIS’i daha az olas?l?kla saptar
  • Adenokarsinom, sitoloji ile saptand???nda s?kl?kla invaziv evrededir
  • Adenokarsinomlar?n yakla??k yar?s? sitoloji ile saptanan okült kanserlerdir.