logo efcs bianco

CIN3’ün invaziv karsinoma ilerleme (progresyon) riski

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Risk:

  • HPV’nin tipine
  • Di?er bireysel risk faktörlerine
  • Progresyon için gereken zamana ba?l?d?r.

Modelleme ve takip çal??malar?, progresyon oranlar?n? %12 ve %40 olarak tahmin etmektedir (Gustafsson&Adami 1989; Ostor 1993; Peto ve ark. 2004; McCredie ve ark.2008). 

?nvazyon ortaya ç?kmadan önce, insitu karsinom (pik insidans: 30 ya?) ile invaziv kanser (pik ya?: 43) aras?nda ortalama 13 y?ll?k bir ara öngörülmektedir (Gustafsson&Adami 1989). 

Daha k?sa intervali oldu?u gözlenen genç kad?nlardaki kanserler, ileri ya?lardakine göre daha yüksek olas?l?kla HPV16 ve 18 kaynakl?d?r  (Carozzi ve ark. 2010).

CIN 3’ten invazyona progresyon ihtimali  y?l ba??na %1 olarak tahmin edilmektedir (McCredie ve ark. 2008). 

Dü?ük ve yüksek dereceli lezyonlar?n sitolojik tan?s?

  • Dü?ük dereceli skuamöz  intraepitelyal lezyon (LSIL)’in sitolojik tan?s? CIN 1’e kar??l?k gelmektedir ve hafif veya dü?ük-dereceli diskaryoz (?ngiltere’de) veya displazi (Australya/Yeni Zelanda’da) olarak da adland?r?labilir.
  • Yüksek dereceli skuamöz  intraepitelyal lezyon (HSIL) sitolojik tan?s?; kombine olarak CIN 2 ve CIN 3’e, ya da ayr? ayr?, orta ve ?iddetli diskaryoz (?ngiltere), kombine olarak yüksek-dereceli diskaryoz (?ngiltere) veya Bethesda sisteminde ‘CIN 2 lehine’ veya ‘CIN 3 lehine’ye kar??l?k gelmektedir. 

Sitoloji terminolojisi’nde histolojik kategorilerin ve Bethesda ile ?ngiltere sistemlerinin korelasyonu

Histoloji

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

Kanser

Histoloji veya sitoloji

Hafif displazi

Orta displazi

?iddetli displazi

?nsitu karsinom

Kanser

Bethesda sistemi (sitoloji)

LSIL

HSIL

(‘CIN2 lehine’ veya ‘CIN3 lehine’ kullan?labilir)

?nvaziv kanser

?ngiltere (sitoloji)

Dü?ük-dereceli diskaryoz

Yüksek-dereceli diskaryoz (orta)

Yüksek-dereceli diskaryoz (orta veya ?iddetli)

?iddetli diskaryoz

?invaziv