logo efcs bianco

Erken-evre gizli kanserlerin saptanması

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Asemptomatik kad?nlarda gizli invaziv kanserlerin saptanmas?, organize taramalar?n  erken döneminde kanser insidans?n? yükseltebilir.

Zay?f kalite kontrolü ile f?rsatç? tarama zemininde organize taramalar?n tan?t?m? s?ras?nda Southampton’da 1985’den 1996’ya kadar 382 kanserin de?erlendirmesi; kanser s?kl???nda total bir art??la birlikte semptomatikten tarama ile saptanan kanserlere do?ru bir art?? e?ilimi göstermi?tir (Figür 5.6).

Tarama ile saptanan kanserler daha çok evre IA veya IB’de tan? al?r (%83’e k?yasla %37; Herbert ve ark.2009). Organize tarama on y?l?n? tamamlad???nda, 1999-2007 döneminde yap?lan benzer bir de?erlendirme göstermi?tir ki; 68 semptomatik kanserin %28’inde, 65 adet tarama ile saptanan kanserin ise biri hariç tümünde (%98) saptanan kanser, evre IA veya IB1 idi (Herbert ve ark.2010).

Tarama saptanan kanserler

  • Tarama ile saptanan kanserler, organize taraman?n erken dönemlerinde kanser s?kl???n? art?rabilir.
  • Tarama ile saptanan kanserler s?kl?kla IA veya IB1 kanserler olarak tan? al?rlar.
Figür  5.7. Southampton’da semptomatikten tarama ile saptanan kanserlere do?ru de?i?en e?ilim (Figure 1, 2009)

Özet olarak, yak?n tarihli organize taramalar?n yan?s?ra 25 y?ldan uzun bir geçmi?e sahip olan iyi organize edilmi? tarama programlar?n?n verileri, insidans ve mortalite aç?s?ndan servikal taraman?n etkinli?ini de?erlendirirken birçok faktörün birarada göz önünde bulundurulmas? gerekti?ini göstermi?tir.