logo efcs bianco

Atipik/borderline sitolojinin gereğinden fazla raporlanmasından kaçınma

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASC-US)

  • LSIL s?n?r?ndaki ASC-US (veya skuamöz hücrelerde borderline de?i?iklikler) büyük oranda, HPV takibi (triaj?)ile çözümlenebilir.
  • HPV negatifli?i, koilositoz (HPV infeksiyonunun tek tan?sal özelli?i) göstermeyen matür veya intermedyer skuamöz hücrelerdeki minör de?i?iklikleri genellikle d??layacakt?r.
  • Perimenapozal kad?nlarda minör nükleer irile?me ve hiperkromazi s?kt?r ancak genellikle ASC-US olarak raporlan?rlar.
  • Yüksek riskli HPV testleri ile do?rulanm?? minör HPV de?i?iklikleri, LSIL olarak sebat ediyorsa hasta incelenmeye devam edilmelidir.

?ekil 10.9 Normal ve LSIL s?n?r?nda ASC-US örnekleri

(a) normallik  ‘s?n?r?nda’ ASC-US. (b) Minor HPV özellikleri.  (c) CIN3 olgusunda, tek anormal hücreler olarak, HPV özellikleri ile ASC-US hücreleri

(a) Normallik  ‘s?n?r?nda’ ASC-US
(b) Minör HPV özellikleri. 
(c) CIN3 olgusunda- tek anormal hücreler olarak- HPV özellikleri ile ASC-US hücreleri

 

Atipik skuamöz hücreler, HSIL d??lanamayan(ASC-H)

ASC-H, yukar?da potansiyel yanl?? negatifler ve yanl?? pozitifler olarak tart???lan bütün durumlar dikkate al?nd?ktan sonra HSIL özellikleri hala belirsiz ise rapor edilir. ?ekil 10.1 (b), 10.2 (a-b), 10.3 (a-c) ve 10.6 (b ve c)’nin, e?er bunlar preparattaki en anormal hücreleri temsil ediyorsa, ASC-H olarak raporlanm?? olabilece?ini görmek kolayd?r. Gerçekten de baz?lar? ASC-H olarak rapor edilmi?tir. Ayn? ?ekilde, ?ekil  10.7 (c ve d)’de  görüldü?ü gibi, baz? immatür skuamöz metaplazi ile tubal metaplazi örneklerinde- ASC-US tan?s? kaç?n?lmaz olabilir.

Daha belirgin HSIL hücreleri için preparat?n incelenmesi, gereksiz ASC-H raporlar?ndan kaç?nman?n anahtar?d?r. 

 

Atipik glandular hücreler (AGC)

AGC, ASC-H’den  iki kat fazla sorun olu?turmaktad?r:

  1. ?ekil  10.7 (a-c)’deki gibi, benign veya metaplastik süreçlerin neoplastik glandüler hücrelerden ayr?m?
  2. ?ekil 10.5 (e)’deki gibi reaktif glandüler hücrelerin HSIL’dan ayr?m?.

AIS’in klasik özelliklerini; reaktif endoservikal hücrelerden, tubal metaplazi ve TEM’den ay?rt etmek için: kromatin paterni, hücrelerin palizatla?an düzenlenimi ve stromal hücrelerin veya silyalar?n yoklu?una dikkat edilmelidir.

?ekil 10.10 Atipik glandular hücreler, neoplazi lehine 

(a) AIS‘i taklit eden tubal metaplazi: kromatin paterni ve nükleer membranlar?n düzgünlü?üne dikkat ediniz
(b) Sadece bu hücre grubu ile gösterilen AIS
(c) SurePath’de AIS