logo efcs bianco

Prevence nadužívání atypických/hraničních cytologických kategorií

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Atypické dlaždicové bu?ky neur?eného významu (ASC-US)

  • ASC-US (neboli hrani?ní zm?ny dlaždicových bun?k) jsou hrani?ní k LSIL a mohou být do?ešeny pr?kazem HPV. 
  • HPV negativita vylou?í minimální zm?ny zralých nebo intermediárních dlaždicových bun?k bez koilocytózy (jediný diagnostický rys HPV infekce). 
  • Mírné zv?tšení jádra a hyperchromázie je ?astá u perimenopauzálních žen, ale m?že vyústit v za?azení ASC-US. 
  • Mírné zm?ny HPV, potvrzené high-risk HPV testem, by m?ly být, pokud persistují, dále ošet?ovány jako LSIL.

Obrázek 10.9 P?íklady ASC-US hrani?ní mezi normou a LSIL

(a) ASC-US ‘blíže’ norm?. (b) Mírné zm?ny ve smyslu HPV. (c) ASC-US s rysy HPV jako jediná manifestace abnormálních bun?k v p?ípad? CIN3.

Obrázek 10.9 P?íklady ASC-US hrani?ní mezi normou a LSIL

(a) ASC-US ‘hrani?ní ’ k norm?
(b) Mírné znaky HPV
(c) ASC-US s rysy HPV jakožto jediné abnormální bu?ky v p?ípad? CIN3.

 

Atypické skvamózní bu?ky, nelze vylou?it HSIL (ASC-H)

ASC-H je hlášen, pokud rysy HSIL z?stávají nejisté po zvážení všech výše uvedených znak? potenciálních falešn? negativních a falešn? pozitivních. 

Je pochopitelné, pro? Obrázek 10.1 (b), 10.2 (a-b), 10.3 (a-c) a 10.6 (b a c) mohly být hlášeny jako ASC-H, pokud jde o nejabnormáln?jší bu?ky v preparátu. N?které byly skute?n? uzav?eny jako ASC-H. 

Podobn? se nelze v n?kterých p?ípadech nezralé dlaždicové metaplázie a tubární metaplázie vyhnout kategorii ASC-US – jako v obrázku 10.7 (c a d). 

Prohledání celého preparátu k vylou?ení p?esv?d?iv?jších zm?n HSIL je klí?em k vylou?ení nález? ASC-H které jsou blíže za?aditelné.

 

Atypické glandulární bu?ky (AGC)

AGC p?edstavují dvojí problém:

  1. Odlišení benigních nebo metaplastických proces? od nádorových žlázových bun?k jako v obrázku 10.7 (a-c)
  2. Odlišení reaktivních žlázových bun?k od HSIL jako na obrázku 10.5 (e).

Klasické rysy AIS musí být odlišeny od reaktivních endocervikálních bun?k, tubární metaplázie a TEM pozorným zhodnocením chromatinu, palisádováním a chyb?ním stromálních bun?k nebo cilií. 

Obrázek 10.10 Atypické žlázové bu?ky spíše neoplastické

(a) Tubární metaplázie napodobující AIS ale s pravidelným chromatinem a jadernými membránami.
(b) AIS reprezentovaný pouze touto skupinou bun?k
(c) AIS v SurePath.