logo efcs bianco

Screeningové intervaly a screenované věkové skupiny.

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Mezinárodní Agentura pro výzkum rakoviny ohlásila 1986 souhrn veškerých p?ínos?, zejména redukci rizika rozvoje invazivního karcinomu p?i screeningu r?zných v?kových skupin v r?zném intervalu. (Obrázek 5.5; IARC 1986).

Tato mezinárodní studie poskytla d?kazy, že t?íletý screeningový interval ve skupin? od 20 nebo 25 do 64 let v?ku poskytla nejú?inn?jší ochranu (>90%) proti invazivnímu cervikálnímu karcinomu. 

Obrázek 5.5. Tabulka VII z IARC 1986

 

Národní audity v n?kolika zemích doložily, že dodržování doporu?ených screeningových interval? redukuje riziko invazivního karcinomu. Nap?íklad Andrae et al. (2008) potvrzují v jejich švédském národním screeningovém auditu, že  “Nedodržení screeningových interval? bylo hlavním d?vodem v onemocn?ní cervikálním karcinomem.“

Riziko onemocn?ní v r?zných v?kových kohortách

Zm?ny, které se objevily, když za?al popula?ní screening

  • Nár?st mortality a incidence byl zaznamenán u žen, které byly ve v?ku málo p?es dvacet let v období 2. sv?tové války; to vysv?tluje p?irozený pokles u žen narozených ve 30. letech v porovnání s ženami narozenými ve 20. letech,  d?íve, než se mohl projevit efekt screeningu. (Quinn 1999).
  • Podstatný vzestup incidence byl zaznamenán u žen narozených po r. 1950 v Anglii v pr?b?hu 80. let, který se obrátil u všech v?kových skupin za?azených do screeningu v pr?b?hu následující dekády. (Obrázek 5.6; Quinn et al. 1999).
  • Po?ty úmrtí a p?ípady invazivního a in situ karcinomu vzrostly u mladých žen v Anglii, indikující zvýšené riziko onemocn?ní – tém?? s ur?itostí vzhledem ke zvýšené prevalenci high-risk HPV v souvislosti s dostupností spolehlivé antikoncepce (Peto et al. 2004).
  • Vzestup incidence cervikálního karcinomu u žen ve v?ku 25-29 let byl zaznamenán ve Finsku, Norsku a Švédsku, a?koli po?ty byly nízké (Lååra et al. 1987).
Obrázek 5.6. Obrázek 3 z Quinn et al. 1987.