logo efcs bianco

7. Využití HPV testu ve screeningu cervikálního karcinomu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Objevy, které radikáln? zm?nily screening cervikálního karcinomu

Až dosud exfoliativní cytologie p?edstavovala základ screeningu cervikálního karcinomu a do zna?né míry napl?ovala kritéria definovaná p?ed mnoha léty pro efektivní screening. Jeho úsp?ch byl b?hem posledních 50 let doložen v mnoha zemích; nicmén? sou?asný rozvoj technologií ve vztahu k HPV v?etn? vakcinace radikáln? screening cervikálního karcinomu zm?nil.

  • Odhalení high-risk typ? HPV jako hlavního etiologického agens cervikálního karcinomu a jeho prekurzor?
  • Vývoj vakcín proti nej?ast?jším onkogenním typ?m HPV 

V zemích s vysokým proo?kováním dramaticky klesne výskyt HPV-vyvolaných prekanceróz a karcinomu. Primární HPV testování se zavádí v r?zných zemích s nebo bez cytologického kotestování. To nepochybn? zm?ní úlohu cytologie v následujících letech. Nicmén? v ?ad? zemí z?stává cytologický screening pomocí konven?ního nát?ru „ Pap test“ primárním screeningovým nástrojem. 

  • V mnoha zemích cytologický screening z?stává primárním screeningovým testem.
  • Principy cytologického screeningu z?stávají v zásad? i p?i integraci do HPV testování a vakcinace nezm?n?ny.
  • Význam p?esné cervikální cytologie bude posílen u vzork? se známou pozitivitou HPV poslaných pro cytologické ov??ení. 

Cervikální cytologie poskytuje bez poškození hlubších vrstev tkán? bun??ný vzorek transforma?ní zóny (TZ) cervixu, kde za?íná v?tšina prekanceróz. Pokud je odb?r pro LBC, poskytuje zárove? materiál pro HPV testování a další molekulární testy. HPV testování je ?asto používáno pro up?esn?ní hrani?ní cytologie a jako test vylé?ení po ošet?ení high-grade prekancerózy. 

A?koli cytologická diagnóza m?že být podpo?ena cílenou punch biopsií, definitivní diagnóza závisí na histologickém vyšet?ení celé TZ – bu? po ošet?ení kli?kou, nebo konizaci.

 

Alternativní metody screeningu cervikálního karcinomu

WHO sm?rnice screeningu cervikálního karcinomu doporu?uje cytologický screening pouze “v zemích, kde existuje odpovídající vysoce kvalitní strategie následné kolposkopie”, kde “lze použít bu? HPV test nebo cytologii s následnou kolposkopií.” 

Další možnosti p?edstavují kombinace HPV testování, vizuální inspekce s octovou kyselinou (VIA), kolposkopií a ošet?ením p?ednostn? p?ed cytologickým screeningem (WHO 2013). 

Tento výukový program Eurocytology je vytvo?en pro zem? a centra, kde cervikální cytologie již funguje.

Primárn? je ur?en k výcviku nových screener? a hodnotitel? cervikální cytologie

Klade si za cíl i další vzd?lávání již praktikujících odborník? a dalších specialist? zú?astn?ných ve screeningových programech. 

 

Co pot?ebujete v?d?t o HPV testování

Cytologický screening používá stále více testování HPV v n?které z níže uvedených indikací. Souhrnný p?ehled použití a problém? s HPV testováním podává p?ehledový ?lánek od Cubie & Cuschieri 2013. Metaanalýza všech typ? HPV test? – viz Arbyn et al. 2012.