logo efcs bianco

Odběr, příprava a fixace buněčného vzorku

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zdroje chyb

Odb?ru bun??ného vzorku, fixaci a p?íprav? konven?ního nát?ru a LBC preparátu byla v?nována zvláštní kapitola. Zde diskutujeme možné zdroje chyb v této fázi procesu.

Klinické okolnosti a stav pacientky v dob? odb?ru

 • Vzorky odebrané b?hem, nebo krátce po menstruaci mohou obsahovat degenerované endometriální bu?ky, jež jsou možným úskalím chybné interpretace cytologických preparát?.
 • Postnatální cytologické rysy mohou být zavád?jící
 • Aktivní infekce, nap?. Trichomomas, jsou možným zdrojem cytologických chyb.
 • Symptomy indikující možný cervikální karcinom by m?ly být došet?eny nezávisle na cytologickém výsledku: klinicky manifestní karcinom m?že mít negativní cytologický nález.
 • Symptomy indikující možný cervikální karcinom by m?ly být došet?eny klinicky
 • Klinicky manifestní karcinom m?že mít negativní cytologický nález.

 

Vizualizace cervixu a odb?r vzorku

 • Nedostate?ný odb?r z cervixu je d?ležitým zdrojem skute?ných falešn? negativních cytologií p?i p?ítomnosti známé abnormality na cervixu (Renshaw 2000).
 • Cervix m?že být obtížn? p?ehledný a odb?r ‘naslepo’ nemusí být reprezentativní pro transforma?ní zónu.
 • Pokud není odstran?na hlenová zátka, aby spatula/kartá?ek byly v p?ímém kontaktu s epiteliálním povrchem, hlen a zán?tlivé bu?ky mohou p?ekrýt diagnostické bu?ky a vést k inadekvátnímu vzorku.
 • pokud není provedena odb?rovým nástrojem p?tkrát rotace 360 stup??, vzorek m?že být nereprezentativní pro abnormality hrdla

Neúplný odb?r z hrdla je d?ležitou p?í?inou falešn? negativní cytologie

 

Ztráta bun?k z odb?rového nástroje

 • P?i p?íprav? konven?ního nát?ru jsou bu?ky ze spatuly p?ímo naneseny na sklo, ale velká ?ást vzorku m?že z?stat na spatule a být s ní vyhozena (Huchinson et al.1999).
 • Liquid-based cytologie do zna?né míry eliminuje tento problém, protože celý vzorek je p?enesen do tekutého média. N?které bu?ky mohou být ztraceny v kartá?ku v systému SurePath , pokud není ponechán v kontejneru, jak tato metoda doporu?uje (Bigras et al. 2003). 
 • Bu?ky mohou být ztraceny v kartá?ku systému ThinPrep (Umana et al. 2013), proto musí být pe?liv? vyprán, jako doporu?uje instrukce. 

 

Léze v endocervikálním kanále nebo malé léze

 • Malé léze mohou být výše v endocervikálním kanálu mimo dosah odb?rového nástroje. 

P?íprava a fixace konven?ních nát?r?

 • Interpretace abnormálních bun?k m?že být ztížena nebo zcela znemožn?na, pokud bu?ky zaschnou p?ed fixací, což ovliv?uje barvitelnost a jaderný detail. Cytologie z tekutého média tomu p?edchází a to je jednou z jejích p?edností.

Ozna?ení vzorku (skla nebo nádobky) a vypln?ní pr?vodky

 • P?esný cytologický výsledek vyžaduje p?esnou klinickou informaci: chyby cytologickalšího ošet?ení mohou mít zdroj v nedostate?né informaci poskytnuté laborato?i.
 • Zdroj vzorku, jméno pacientky (správn? napsané), datum narození, datum poslední menstruace, screeningová historie a symptomy musí být uvedeny správn? na pr?vodce a shodovat se se zna?ením vzorku. 

 

Metody pro QC a QA odb?ru, p?ípravy a fixace skel

 • Výcvik a dohled na nové pracovníky je základním prvkem p?i správném odb?ru vzorku a zajišt?ní fixace konven?ních nát?r? .
 • Výcvik by m?l zahrnovat p?ístup k psaným a ilustrovaným doporu?eným postup?m jako nap?. European and NHSCSP guidelines (Arbyn et al. 2007; NHSCSP 2006b). 
 • Supervize by m?la být každodenní pokud je problém s vizualizací cervixu a m?l by být dostupný klinický specialista , je-li to nutné (QC). (Pozn. J. Dušková: V ?eské realit? je tento bod zajišt?n okolností, že odebírá vždy gynekolog).
 • Zp?tná informace o nesprávn? vypln?né pr?vodce nebo chybách ve zna?ení vzorku – v nezbytných p?ípadech opakovaný odb?r (QC).
 • Zp?tná informace o cytologickém výsledku by m?la být k dispozici odb?rateli vzorku, aby byly monitorovány inadekvátní odb?ry (QA). 
 • Monitorování po?t? inadekvátních nát?r? je užite?né v konven?ních nát?rech, mén? v LBC, kde v?tšina vzork? má dostatek bun?k pro hodnocení. (QA). 
 • Po?ty nát?r? s a bez d?kazu zastoupení transforma?ní zóny mohou být užity pro monitorování odb?rové kvality v LBC a konven?ních nát?rech. (Faraker & Greenfield 2013) (QA).

QC a QA odb?ru cytologických vzork?

 • Odpovídající výcvik všech odb?ratel?
 • P?ístup k psaným ilustrovaným doporu?eným postup?m
 • Supervize v p?ípad? obtížn? p?ehledného cervixu
 • Zp?tná inormace o nálezu odb?ratel?m vzork?
 • Monitorování adekvátnosti odb?r? a zachycení bun?k transforma?ní zóny pro jednotlivce i kliniky
 • Komunikace mezi kliniky a laborato?í k zabrán?ní z?ejmým p?í?inám chyb.