logo efcs bianco

Atypické a hraniční změny

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Definice ‘hrani?ního a ‘atypického’

V BSCC klasifikaci je užíván termín“BNC [borderline nuclear change] jako nosná kategorie pro siuaci, kdy existuje pochybnost, zda zm?ny jsou nebo nejsou  neoplastické.” (Denton et al. 2008).

Od doby, kdy byl zaveden Bethesda systém (Kurman & Solomon 1988) kategorie ‘atypické bu?ky neur?eného významu ’ (ASCUS) zahrnula “bu?ky, pro které spolehlivá interpretace SIL nem?že být stanovena, a?koli bu?ky obsahují rysy, které jsou výrazn?jší, než reaktivní ”.

P?vodní definice t?chto pojm? jsou dostate?n? podobné na to, aby je bylo možno považovat za synonyma. 

Atypické skvamózní bu?ky (ASC) se nyní d?lí na v?tšinu, která se blíží LSIL, definované jako ASC nedefinovaného významu (ASC-US), a minoritu, v níž zm?ny ‘nemohou vylou?it HSIL’ (ASC-H). (Nayar & Solomon 2004).

BSCC systém definuje ‘hrani?ní zm?ny v dlaždicových bu?kách blíže nespecifikované (NOS)’ jako shodné s ASC-US a rozlišuje menší skupinu hrani?ních zm?n, v nichž ‘high-grade dyskaryózu nelze vylou?it’, což vyžaduje okamžité objednání na kolposkopii. 

Pojme ‘hrani?ní’ a ‘atypické’ jsou užívány v situacích, kdy existuje pochybnost, zda jde o zm?ny nádorové, nebo reaktivní.

Zatímco ASC-US a hrani?ní zm?ny  nazna?ují LSIL, menšina, definovaná jako ASC-H, nevylu?uje HSIL nebo karcinom.

 

ASC-US / hrani?ní zm?ny dlaždicových bun?k, blíže nespecifikované

Ve v?tšin? cytologických preparát? zkušený cytotechnolog nebo patolog dokáže odlišit benigní epiteliální bu?ky a LSIL s dostate?nou jistotou.

Jsou dv? situace, v nichž se užívá kategorie ASC-US:

  • Cytoplasmatické zm?ny suspektní z HPV s minimální jadernou zm?nou.
  • Cytologické preparáty, v nichž je obtížné odlišit benigní, reaktivní nebo degenerativní jaderné zm?ny od LSIL

 

ASC-H / hrani?ní zm?ny, high-grade dyskaryózu nelze vylou?it.

Tyto pojmy se užívají pro zm?ny, ?asto v malém po?tu bun?k, kde je obtížné odlišit benigní reaktivní nebo metaplastické zm?ny od HSIL, AIS nebo dokonce invazivního karcinomu.

Nej?ast?jšími p?í?inami tohoto problému je odlišení  i) nezralé dlaždicové metaplázie od HSIL/st?ední dysplázie/dyskaryózy, a ii) hyperchromní nat?snané bun??né formace metaplastických nebo glandulárních bun?k od HSIL/t?žké dyskaryózy nebo AIS. 

Ve v?tšin? cytologických preparát? cytotechnolog nebo patolog odliší benigní epiteliální zm?ny a LSIL, HSIL, AIS nebo karcinom s dostate?nou spolehlivostí pro vydání definitivního nálezu.

 

AGC / hrani?ní zm?ny v endocervikálních bu?kách

Žlázové bu?ky mohou p?sobit ur?ité obtíže v  cytologii v i) odlišení benigních od nádorových endocervikálních bun?k, ii) odlišení neoplastických endocervikálních bun?k  (AIS) od HSIL a iii) odlišení  benigních a neoplastických zm?n in non-cervical glandular cells including endom žlazových bun?k jiného p?vodu v?etn? endometriálních.  

Tabulka 9b-1. Zjednodušené porovnání Bethesda, britského systému a australského modifikovaného Bethesda systému atypických a hrani?ních  cytologií. 

Atypické skvamózní bu?ky

Atypické žlázové bu?ky

 

Bethesda systém

ASC-US

ASC-H

AGC NOS

AGC spíše neoplázie

UK systém

Hrani?ní zm?ny v dlaždicových bu?kách  NOS

Hrani?ní zm?ny, high-grade dyskaryózu nelze vylou?it

Hrani?ní zm?ny v endocervikálních bu?kách

Modifikovaný Bethesda systém (Austrálie)

Možná LSIL

Možná HSIL

Atypické endocervikální bu?ky neur?eného významu

Atypické žlázové bu?ky neur?eného významu

ASC-US, atypické skvamózní bu?ky neur?eného významu; ASC-H, atypické skvamózní bu?ky nelze vylou?it HSIL; LSIL, low-grade skvamózní intraepitelová léze; HSIL, high-grade skvamózní intraepitelová léze; NOS, not otherwise specified – blíže nespecifikované.