logo efcs bianco

Vývoj od Papanicolauova nátěru k dnešnímu screeningu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Test cervikální cytologie byl vyvinut Dr. Georgem Papanicolaouem, americkým anatomem, který se narodil a vystudoval v ?ecku. Podílel se na výzkumu ú?inku ovariálních hormon? na ženský pohlavní trakt. V roce 1926, Dr Papanicolaou publikoval sd?lení, že ve vaginálním sekretu žen s rakovinou hrdla jsou p?ítomny nádorové bu?ky a posléze publikoval v roce 1943 sd?lení Diagnosis of uterine cancer by the vaginal smear. První klinika pro screening cervikálního karcinomu byla otev?ena v Massachusetts v roce 1945.

Obr. 1.1 George Papanicolaou vyšet?ující cervikální st?r

 

Cytologie jakožto screeningový test –Pap test

Cervikální nát?r, neboli Pap test, byl vyvinut jakožto jednoduchý, levný a citlivý test užívaný celosv?tov? již více než 50 let. Jen ve Spojeném království je ro?n? provedeno více než 3 miliony st?r?. Test p?edstavuje jemné set?ení epiteliálních bun?k z povrchu hrdla užitím spatuly, kartá?ku, nebo jiného odb?rového nástroje.

V konven?ní cytologii jsou bu?ky p?ímo p?eneseny ze spatuly nebo kartá?ku na podložní sklo a následn? fixovány sprayovým fixativem nebo alkoholem. V sou?asné dob? je ?asto užívána cytologie do tekutého média (LBC) , což umož?uje laborato?i vytvo?it vlastní preparáty a uchovat rezervní vzorek pro r?zná došet?ení. V obou metodách jsou bu?ky p?ipraveny v tenké vrstv? k mikroskopickému hodnocení.

Obrázek 1.2. Odb?rové nástroje (Z Arbyn et al. 2007: viz Kapitola 8)

 

Cytologický screening

Základní mikroskopii provádí cytotechnolog (primární screener), který je vyškolen, aby rozpoznal abnormální bu?ky mezi tisíci bun?k normálních v nát?ru nebo LBC preparátu. Vzorky, které obsahují abnormální bu?ky, jsou p?edány vedoucímu cytotechnologovi nebo patologovi, který provede ohodnocení abnormalit podle standardizovaného hodnotícího systému a vydá doporu?ení klinik?m ohledn? dalšího postupu u pacientky.

Tento jednoduchý a úsporný test zachránil ošet?ením preinvazivních lézí nes?etné životy.

 

Obrázek 1.3. Incidence rakoviny d?ložního hrdla ve Spojeném království p?ed a po zavedení Cervikálního screeningového programu NHS v r. 1988 (viz Kapitola 5)

 

Pap test jako sou?ást národního screeningového programu

Centrální organizace se zvaním všech žen cílových skupin se ukázala užite?ným nástrojem úsp?šného screeningu doloženou sníženou incidencí karcinomu hrdla od r. 1988 ve Spojeném království. 

Primárním cílem cervikální cytologie je prevence rozvoje invazivního karcinomu hrdla odhalením p?ednádorových stav? známých jako cervikální intraepitelové neoplázie (CIN) v d?ložním hrdle; jsou zpravidla asymptomatické a odhaleny pouze screeningem. Konzervativní ošet?ení CIN lokální ablací nebo excizí abnormálního epitelu významn? redukuje riziko invazivního onemocn?ní. Okultní karcinom m?že být rovn?ž screeningovým nálezem, než se rozvinou p?íznaky.

A?koli nejd?ležit?jším úkolem cervikálních st?r? je screening veškeré zdravé populace mezi 25 a 64 roky v?ku, mohou být využity i pro diagnostiku žen, které nebyly ve screeningu, ale mají p?íznaky. Symptomatické ženy mají být dále ošet?ovány podle nálezu v cervikální cytologii. Je zde vyšší riziko hodnocení obnormního st?ru jako neadekvátního nebo negativního v d?sledku kontaminace krví, zán?tem a nekrózou p?ekrývající abnormální bu?ky v nát?ru. 

 

Role lidských papilomavir? (HPV)

Odhalení HPV jakožto hlavního etiologického agens cervikálního karcinomu a jeho prekurzor? vyvolalo p?evrat v cervikálním screeningu a role cytologie ve screeningovém procesu. 

 

Obrázek 1.3 Schematický diagram lidského papilomaviru (viz Kapitola 4)

 

HPV testování je nyní doporu?eno pro t?íd?ní pacientek s atypickou/hrani?ní cytologií. HPV test je rovn?ž doporu?en spolu s cytologií ve sledování CIN po lé?b? (test vylé?ení). A?koli cytologie je citlivou metodou detekce recidiv, ženy po ošet?ení high grade CIN mají zvýšené riziko karcinomu a HPV testování je citliv?jší v detekci recidivy oproti samotné cytologii.

V mnoha zemích byl zaveden primární HPV screening. Je citliv?jší než cytologie v detekci HG CIN. To m?ní roli cytologie ze screeningového na diagnostický test. Nem?ní to však principy cervikální cytologie, ani d?ležitost kontroly kvality.

 

Ošet?ení p?ednádorových lézí.

V ?asných dobách screeningu bylo ošet?ení omezeno na carcinoma in situ, nyní ozna?ovaného jako cervikální intraepiteliální neoplázie grade 3 (CIN3). chirurgická konizace a hysterektomie byly jedinými dostupnými postupy.

Ablace nebo excize CIN léze a transforma?ní zóny byly vyvinuty v 90. letech jako konzervativn?jší a zárove? vysoce ú?inné postupy ošet?ení: vyt?tí transforma?ní zóny velkou kli?kou: large loop excision of the transformation zone (LLETZ). LLETZ je nyní metodou volby, i když chirurgické konizace, trachelektomie a dokonce i hysterektomie se rovn?ž provád?jí v p?ípad? pokro?ilých nález?, glandulární neoplázie a okultního invazivního karcinomu. 

 

HPV vakcinace

Vývoj a zavedení HPV vakcinace se schválením vakcíny v roce 2005, dále významn? m?ní provád?ní cervikální cytologie, kolposkopie a ošet?ení p?ednádorových stav? cervikálního karcinomu. Vakcinované ženy již vstupují do screeningových program? v zemích jako je Austrálie. po?ínají být registrována o?ekávaná snížení prevalence genitálních bradavic a CIN.

V d?sledku snížené prevalence CIN a a karcinomu m?že klesnout citlivost screeningu a pozitivní predik?ní hodnota. To je d?vod, pro který je v n?kterých zemích zavád?no primární HPV testování. Nicmén? nízká specificita HPV testování vyžaduje cytologii jako diagnostický t?ídící test – op?t vstupuje do pop?edí otázka kontroly kvality.

 

Obrázek 1.4. Vakcinace proti high-risk HPV (Viz kapitola 7)