logo efcs bianco

10. Úskalí cervikální cytologie

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Klasické cytologické obrazy intraepiteliálních lézí high-grade nejsou vždy v denní praxi vyjád?eny a ?etné napodobeniny benigních a nádorových zm?n mohou vést k diagnostickým omyl?m. Úskalí v cervikální cytologii lze klasifikovat do t?í kategorií:

 • Potenciální falešn? negativní
 • Potenciální falešn? pozitivní
 • Atypické/hrani?ní diagnózy, které nejsou nutné

Cílem této kapitoly je upozornit primární screenery a patology na typy zm?n, které jsou známy jako problematické a mohou být správn? za?azeny, pokud o nich jsme pou?eni.

 • Tato kapitola odkazuje na oddíly s popisy, ilustracemi a scanovanými p?íklady dvou specifických problém? a rady, jak se vyhnout problém?m
 • Typické rysy normální cytologie, reaktivních zm?n, LSIL, HSIL, glandulárních abnormalit a karcinomu jsou ilustrovány v Kapitole 9 – Cervikální cytopatologie. 
 • Odkazuje rovn?ž na sklí?kový seminá? 15 obtížných p?ípad?, který byl použit pro BSCC terminologickou konferenci, než byla publikována revidována UK terminologie (Denton et al. 2008). Poté, kdy ú?astníci ud?lají vlastní diagnózu, budou odkázáni na záv?re?nou diagnózu a souhrn odpov?dí vytvo?ených ostatními ú?astníky.

 

Dyskaryóza

Termín ‘dyskaryóza’ je používán v britském systému, protože osv?tluje jaderné abnormality, které jsou zpravidla vyjád?eny ve všech stupních SIL nebo CIN (Denton et al. 2008). M?ly by být evidentní ve všech p?ípadech potenciálních falešných negativit a chyb?t v potenciálních falešn? pozitivních. 

 

Rysy dyskaryózy

 • Abnormální struktura chromatinu s nepravidelnou distribucí v jád?e
 • Chromatin nepravideln? kropenatý, te?kovaný nebo hrub? shluklý a výrazn? hyperchromní
 • Mitózy zpravidla chybí, nebo jsou nenápadné
 • Jaderná membrána je nepravidelná s protruzemi a indentacemi
 • Dyskaryóza je p?ítomna ve všech stupních CIN nebo SIL