logo efcs bianco

Riziko progrese CIN3 do invazivního karcinomu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Riziko závisí na:

  • Typu HPV
  • Dalších rizikových faktorech individuální pacientky
  • ?as pro uplatn?ní progrese.

Modelování a sledování ve studiích ur?ilo stupe? progrese mezi 12% a 40% (Gustafsson & Adami 1989; Ostor 1993; Peto et al. 2004; McCredie et al. 2008). 

Období mezi carcinoma in situ (vrchol incidence ve v?ku 30 let) a invazivním karcinomem (vrchol výskytu ve v?ku 43 let) ukazuje na pr?m?rný interval 13 let do nástupu invaze (Gustafsson & Adami 1989). 

Karcinomy mladších žen s kratším intervalem jsou ?ast?ji vyvolány HPV16 a 18 než karcinomy pozd?jšího v?ku (Carozzi et al. 2010).

Pravd?podobnost progrese CIN3 do invazivního karcinomu byla odhadnuta na 1% ro?n? (McCredie et al. 2008). 

 

Cytologická diagnóza low-grade a high-grade lézí

  • Cytologická diagnóza low-grade skvamózní intraepitelové léze (LSIL), která m?že být rovn?ž ozna?ena jako mírná nebo low-grade dyskaryóza (UK) nebo dysplázie (Austrálie/Nový Zéland), odpovídá CIN1.
  • Cytologická diagnóza high-grade skvamózních intraepitelových lézí (HSIL) odpovídá CIN2 a CIN3, lze je ozna?it jako st?ední a t?žkou dyskaryózu (UK), spole?n? jako high-grade dyskaryózu (UK) nebo up?esnit jako ‘spíše CIN2’ nebo spíše CIN3’ v Bethesda systému.

 

Porovnání histologických kategorií a Bethesda a UK systému cytologické terminologie

Histologie

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

Karcinom

Histologie nebo cytologie

Mírná dysplázie

St?ední dysplázie

T?žká dysplázie

Carcinoma in-situ

Cancer

Bethesda systém (cytologie)

LSIL

HSIL

(‘spíše CIN2’ nebo ‘spíše CIN3’ možno up?esnit)

Invazivní karcinom

UK systém (cytologie)

Low-grade dyskaryóza

High-grade dyskaryóza (moderate)

High-grade dyskaryóza (st?ední nebo t?žká)

T?žká dyskaryóza ?invazivní