logo efcs bianco

Význam kontroly kvality na účinnost screeningu.

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

P?i bližším pohledu na situaci v Anglii je zjevný další faktor, který m?že být relevantní i v dalších zemích. Zatímco incidence, mortalita a po?ty carcinoma in situ nar?staly u žen mladších 35 let, p?edstavovaly odb?ry t?chto žen 65% všech nát?r? odebraných v té dob? (Brindle et al. 1977) zatímco celkové screeningové pokrytí (v?kové skupiny 25-64 let) v 80. letech bylo kolem 12% (Quinn et al. 1999).

V p?ehledu historie screeningového programu v Anglii se Albrow et al. (2012) odvolávají na screeningový program v 70. a 80. letech, chybn? organizovaný se špatnou kontrolou kvality. Popisují n?kolik vydatn? publikovaných ‘screeningových chyb’ které iniciovaly zlepšení kontroly kvality v novém NHS Cervikálním screeningovém programu (NHSCSP) zahájeném v roce 1988.

Podobná situace vznikla ve Spojených státech v téže dob?. Pozornost tisku – ?lánky ve Wall Street Journal (Bogdanich 1987) – vedly ke zlepšení kontroly kvality a regulace laborato?í.

Kontrola kvality všech krok? screeningového programu je nezbytná; od odb?ru vzorku p?es screening a cytologický nález ke sledování žen s cytologickými  abnormalitami, provád?ní kolposkopií, ošet?ování high-grade lézí a sledování po lé?b?. (Arbyn et al. 2010). 

D?ležitost kontroly kvality ve sledování incidence rakoviny d?ložního hrdla v dob? nar?stajícího rizika

  • Pokrytí screeningem bylo v Anglii v 80. letech nejvyšší ve v?kových skupinách, v nichž rostly po?ty karcinom? a CIN3.
  • Publikace chyb ve screeningu a pozornost médií vedly ke zlepšení kontroly kvality v UK a USA

 

Quality control of all aspects of the screening programme is required, from taking the samples, screening and reporting the cytology, following up women with cytological abnormalities, and carrying out colposcopy, treatment of high-grade abnormalities and follow up after treatment (Arbyn et al. 2010).