logo efcs bianco

Fine needle aspiration (FNA)

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Diagnostické testy v thyroidálních uzlech

Klinická data a vyšet?ení jsou prvním krokem ve vyšet?ení thyroidálních uzl?. Sama o sob? však nejsou posta?ující. Ultrazvukové vyšet?ení, které rozliší mezi solidními a cystickými uzly, není schopno spolehliv? p?edpov?d?t malignitu.  Radionuklidové zobrazení není užite?né v predikci maligních lézí: v?tšina  karcinom? se jeví jako “studené” uzly (neakumulují radiojód), ale benigní uzly n?kdy rovn?ž, zatímco horké uzly jsou tém?? vždy benigní. FNA se prosadila jakožto nejspolehliv?jší vyšet?ení k zjišt?ní karcinomu štítné žlázy; redukuje významn? po?et nutných operací.

Thyroidální FNA byla zavedena Soderstromem v r. 1952 a do r.1980 v Karolinska Institutu ve Stockholmu nahromadili zkušenost z více než >20,000 p?ípad?. Je to jednoduchá, bezpe?ná a p?esná metoda pro  diagnostiku malignit ve štítné žláze a zdaleka nejekonomi?t?jší diagnostický test. Pr?m?rná citlivost je  83% a specificita kolem 92%. Tyto hodnoty však lze ješt? dále zlepšit, pokud patolog sám provádí aspiraci a hned vyhodnocuje materiál.

Indikace FNA

Hlavní indikace pro FNA je solitární uzel nebo dominantní uzel v multinodózní strum?. Jen malé procento uzl? je maligních (kolem 5%). Malignita je nejpravd?podobn?jší v následujících podmínkách  v?k < 20 nebo > 70, mužské pohlaví, anamnéza iradiace, rodinná anamnéza thyroidálního karcinomu nebo MEN typ 2, tuhá, nepravideln? tvarovaná žláza fixovaná k okolí, cervikální lymfadenopatie.

Aspira?ní technika

Aspirace m?že být vedena palpací nebo ultrasonografií. Patient je bu? v supinaci, nebo sedí s hyperextenzí krku. Polykací akt na požádání m?že usnadnit palpaci uzlu. Tenkou jehlu (25-27 G) se zavede do periferie uzlu, aspirace je provád?na za pohybu jehly vp?ed a vzad.  Jehlou se otá?í a je vyjmuta, jakmile se objeví krev. V pr?b?hu odb?ru by pacient nem?l polykat. Použití velmi tenké jehly je bezbolestné (není t?eba anestezie) a redukuje krvácení a krevní kontaminaci vzorku; tím zlepšuje jeho kvalitu.

Odb?r by m?l být nejmén? dv?ma vpichy; pokud patolog sám neprovádí aspiraci, m?l by být na míst? a vyhodnotit výt?žnost odb?ru. Pokud je aspirována cysta , m?l by další vpich sm??ovat do solidní periferie. Pokud je uzel siln? fibrotizovaný nebo kalcifikovaný, opakovaná aspirace se provádí s použitím  Franzenovy pistole (držáku st?íka?ky).

A patient undergoing thyroid FNA via the non-aspiration technique (needle only). The method requires the use of a G25-27 needle which is used to sample a small cone of tissue with an up and down movement, while gently rotating the needle itself.
A patient undergoing thyroid FNA via the aspiration technique (with Franzen’ s pistol – syringe holder). A 10 ml syringe is used and aspiration with the pistol is applied only when inside the nodule. If blood appears in the syringe aspiration should be discontinued and the material smeared on a slide after having disconnected the needle and aspirated some air into the syrynge.

 

P?íprava nát?r?

Bu?ky jsou vyprázdn?ny a rozet?eny  na podložní sklo. Jako dopln?k k nát?r?m by m?la jehla být vypláchnuta a umíst?na do kontejneru. Suspenzi lze použít pro cytocentrifugaci, tenkou vrstvu nebo cytoblok. Preparát tenké vrstvy má oproti nát?ru redukované krevní pozadí a snížený ?as pro screening, je však t?eba si zvyknout na ur?ité zm?ny bun?k. Nát?ry se fixují alkoholem a barví dle Papanicolaoua nebo zaschnutím pro barvení May-Grünwald-Giemsa-Romanowsky  (MGG). Jaderné znaky jsou lépe hodnotitelné v barvení dle Papanicolaoua,  MGG je užite?né pro hodnocení cytoplasmatických  detail? a  extracelulárního materiálu – nap?. koloidu.