logo efcs bianco

Anatomie a fyziologie

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Anatomie

Štítná žláza je endokrinní orgán umíst?ný na krku. Jméno odvozené z ?e?tiny jí dala poloha na štítné chrupavce hrtanu. P?vodn? byla považována za jeho ochranu. Embryologicky se thyroidea vyvíjí z baze jazyka splynutím t?í struktur a sestupem v pr?b?hu gestace do finální pozice vp?edu na krku. 

Thyroidea sestává ze dvou laterálních lalok? spojených istmem; je opouzd?ena tenkým pouzdrem. Parenchym štítné žlázy je ?len?n septy na funk?ní jednotky zvané folikuly. Každý folikl  je vystlán kubickými bu?kami a vypln?n koloidem obsahujícím thyroglobulin. Je bohat? vaskularizovaná sítí kapilár  a arterií obklopujících jednotlivé folikuly. Každý folikl je obklopen bazální membránou a mezi nimi jsou parafolikulární bu?ky, které obsahují kalcitonin (C- bu?ky).  Oba typy bun?k lze snadno odlišit.  Ultrastrukturáln? mají folikulární bu?ky bazální jádro s homogenním chromatinem a granulární endoplasmatické retikulum.  Obsahují rovn?ž apikální sekre?ní granula a malé mitochondrie. C- bu?ky naproti tomu obsahují ?etná sekre?ní granula s kalcitoninem.

Anatomy of the thyroid.
A low power histological image of thyroid tissue exhibiting numerous follicles filled with eosinophilic colloid and lined by bland cuboidal epithelium.
A high power view of follicles lined by bland cuboidal epithelium. Note the variability in nuclear diameter (anisonucleosis) which is a normal feature of endocrine glands and should not be interpreted as suspicious by itself.

Fyziologie

Thyroidální hormony T3 (trijodthyronin) a T4 (thyroxin) jsou  syntetizovány ve štítné žláze. Tvo?í se více  T4 než T3, ale T4 je konvertován na aktivn?jší formu T3 v n?kterých periferních tkáních – nap?. játrech, ledvinách a svalu dejodázovou reakcí. Syntéza za?íná akumulací jódu ve folikulárních bu?kách pomocí Na+-K+-ATPázové pumpy (vychytávání jódu).  Uvnit? bun?k je jód rychle oxidován na reaktivn?jší formu. Ta je posléze navázána na tyrozinové aminokyseliny a tvo?í thyroglobulin.  P?ed sekrecí thyroglobulinu do koloidu se ješt? vytvo?í  T3 a T4, které z?stávají p?ipojeny k proteinu. Když jsou folikulární bu?ky stimulovány thyrotrofinem (thyroideu stimulujícím hormonem neboli  TSH) z hypofýzy, koloid se vrací do bun?k endocytózou a  enzymy degradují thyroglobulin a uvol?ují jódované jednotky. Uvoln?ní TSH je regulováno thyreoliberinem – thyrotrofin releasing hormonem (TRH), který je syntetizován a secernován z hypothalamu. Regulace celého systému probíhá zp?tnou vazbou p?sobením T3 a T4 na hypofýzu a hypothalamus supresí sekrece  TSH a TRH.

Když jsou T3 a T4 uvoln?ny do cirkulace, váží se na plasmatické proteiny, hlavn?  thyronin vážící globulin (TBG).  Mén? než 1% jodothyronin? je voln? v cirkulaci – to je aktivní ?ást. T3 a T4 zvyšují metabolický obrat v?tšiny t?lesných bun?k, lipolýzu a metabolismus uhlohydrát?, zvyšuje ú?inek katecholamin? na srdce a centrální nervový systém a zvyšuje proteinový metabolismus, zejména degradaci.  Z tohoto vý?tu je z?ejmé, že každá dysbalance thyroidálních hormon? –  hyper- i hypothyroidismus budou mít závažné d?sledky. 

Thyroid hormone synthesis.