logo efcs bianco

Insulární karcinom

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

N?které thyroidální karcinomy mají intermediární stupe? atypií mezi dob?e diferencovaným a anaplastickým karcinomem. Je jich mén? než 5% mezi thyroidálními karcinomy. Jedním z nich je inzulární karcinom.

Cytologické diagnostické rysy

  • vysoká celularita
  • v?tšinou izolované bu?ky
  • trsy, mikrofolikly
  • monomorfní okrouhlá jádra

V histologických preparátech jsou maligní bu?ky inzulárního karcinomu uspo?ádány do hnízd  (‚insulae‘) nebo pruh? obklopených stromatem.  Nát?ry jsou vysoce bun??né, s ?etnými izolovanými nádorovými bu?kami a trsy p?ekrývajících se bun?k. V n?kterých p?ípadech m?že být p?ím?s pleomorfních bun?k. Cytoplazma je špatn? ohrani?ená, n?kdy vakulizovaná. V n?kterých mohou být p?ítomny jaderné rýhy a pseudoinkluze. Koloid je chudý.

Pokud jsou p?ítomny jaderné znaky, mohou indikovat  papilární karcinom, avšak p?evaha izolovaných bun?k je typi?t?jší pro inzulární karcinom. Fokální jaderné pleomorfie indikují možnost anaplastického  karcinomu, v?etenité bu?ky a obrovské bu?ky jsou však neobvyklé.  Inzulární karcinom se m?že podobat medulárnímu karcinomu, ale mikrofolikly s koloidem a imunocytochemie mohou diagnózu usnadnit. Inzulární karcinom je v pr?kazu TGB pozitivní a pr?kaz kalcitoninu negativní.  

Správná diagnóza je z?ídka stanovena tenkojehlovou cytologií; s jistotou ji lze stanovit pouze histologicky. V?tšina vzork? je diagnostikována jako folikulární tumor nebo metastatický karcinom.

A crowded group of epithelial cells with coarse chromatin and higher N/C ratio (MGG) – A rather crowded group of epithelial cells with coarse chromatin and higher N/C ratio than found in usual follicular lesions. Often discohesive such cells are found in the background (MGG).
The nuclei have irregular outlines and chromatin pattern (Pap) – A goup of cells reminiscent of a follicle but lacking colloid. The nuclei have irregular outlines and chromatin pattern; the N/C ratio is high. These features and the overall cellularity suggested a follicular neoplasm with suspicious features. Histology classified it as an insular carcinoma.