logo efcs bianco

Radiační změny

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Externí iradiace v oblasti hlav a krku ( zpravidla v rámci lé?by malignit) a administrace radioaktivního jódu  (používá se k lé?b?  hyperthyroidismu) m?že vyvolat dlouhodobé morfologické zm?ny.  

Cytologické diagnostické rysy

 • plachty (makrofolikul?) zv?tšené bu?ky
 • normální nukleoplasmatický (N/C) pom?r
 • onkocytární p?em?na
 • vakuolizace cytoplazmy
 • z?ejmá jaderná atypie
  • anizokaryóza,  (obrovská jádra)
  • hyperchromázie
  • hrub? granulární chromatin, prominentní jadérka  
  • rýhy, pseudoinkluze
  • nahá jádra

Folikulární bu?ky s radia?ními zm?nami je t?eba odlišit od  nádorových bun?k, a?koli externí iradiace zvyšuje riziko karcinomu. Mikrofolikulární architektura, obvyklá ve folikulárních nádorech, není zpravidla p?ítomna. Izolované bu?ky jako v anaplastickém karcinomu rovn?ž ne. N?které znaky papilárního karcinomu  se však n?kdy mohou vyskytnout  (pseudoinkluze a rýhy), ostatní nálezy však nejsou typické, nap?. jaderná pleomorfie a hyperchromázie.