logo efcs bianco

The Thy classification adopted by the Royal college of Physicians

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

 • Thy1: Nediagnostický  (nedostate?ný nebo s technickými artefakty; minimum p?edstavuje 6 nebo více skupin s minimáln? 10 thyroidálními folikulárními bu?kami. Následný postup: opakovat FNA  s nebo bez ultrazvukového vedení.
 • Thy2: Nenádorový (odpovídá nodosní strum? nebo thyroiditis).
  Následný postup: K vylou?ení neoplázie jsou požadovány dva diagnostické benigní výsledky s odstupem 3-6 m?síc?. Indikace chirurgického zákroku závisí na klinických p?íznacích (nap?. klinické podez?ení a projevy vyvolávající t?lesný nebo duševní stress t.j. dechové obtíže nebo kosmetické problémy).
 • Thy3 (i): Všechny folikulární léze.
  Následný postup: Lobektomie. Totální  thyroidektomie bude nezbytná, pokud histologie potvrdí malignitu.
  (ii): Do této kategorie se za?azuje malá podskupina p?ípad?, v nichž cytologický nález indikuje tuto klasifikaci spíše než Thy2 nebo Thy4. To má být popsáno v nálezu. Následný postup: po dohod? s  cytopatologem.
 • Thy4: Abnormální, suspektní z malignity (suspektní , ale nediagnostický, z  papilárního, medulárního nebo anaplastického karcinomu, nebo lymfomu).
  Následný postup: Chirurgický zákrok je indikovaný podle typu diferencovaného tumoru. Postup záleží na zpráv? patologa. V p?ípad? lymfomu, metastatického tumoru nebo nediferencovaného karcinomu je indikováno další vyšet?ování.
 • Thy5: Diagnostický pro malignitu (nepochybné znaky papilárního, medulárního nebo anaplastického karcinomu, lymfomu nebo metastatického tumoru).
  Následný postup: Chirurgický zákrok je indikovaný  v p?ípad? diferencovaného thyroidálního karcinomu v závislosti na velikosti, klinickém stádiu a dalších rizikových faktorech – pohlaví a v?ku. V p?ípad? anaplastického karcinomu , lymfomu nebo metastatického tumoru je indikováno další vyšet?ování.