logo efcs bianco

Thyroidální uzly

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hmatné  thyroidální uzly se zjiš?ují u 4-7%  dosp?lé populace s p?evahouu žen, a?koli se p?edpokládá, ža  40-70% dosp?lých m?že mít nezjišt?né uzly detegovatelné sonografií nebo pitvou. V?tšina uzl? je benigních, pouze v 5-10% se zjistí malignita. Odstran?ní všech uzl? by tudíž nepochybn? vystavilo riziku nenutného chirurgického zákroku p?iíliš mnoho lidí.

 • Kongenitální anomálie
  • Cysta thyroglosálního duktu
 • Zán?tlivá onemocn?ní
  • Akutní/subakutní/chronická thyroiditis
  • Kompenzatorní regenerativní noduly
 • Hyperplázie
 • Neoplázie
  • Benigní
  • Maligní