logo efcs bianco

Guzki tarczycy

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Palpacyjne guzki tarczycy wyst?puj? u 4 – 7% populacji osób doros?ych z przewag? kobiet.  Jednak przewiduje si?, ?e 40 – 70% doros?ych mo?e mie? klinicznie niewykrywalne guzki, mo?liwe do wykrycia jedynie ultrasonograficznie lub na sekcji. Zdecydowan? wi?kszo?? stanowi? guzki ?agodne, jedynie 5 – 10% mo?e by? z?o?liwych. Gdyby wycina? wszystkie palpacyjne lub przypadkowo wykryte guzki tarczycy, spowodowa?o by to nara?enie du?ej liczby osób na niekonieczne operacje i zwi?zane z tym ryzyko.

 • Zaburzenia wrodzone
  • Torbiel przewodu tarczowo-j?zykowego
 • Zmiany zapalne
  • Ostre/podostre/przewlek?e zapalenie tarczycy
  • Guzki regeneracyjne
 • Rozrost
 • Nowotwory
  • ?agodne
  • Z?o?liwe