logo efcs bianco

Biopsja dodatnia (zmiana złośliwa)

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rak tarczycy,  chocia? jest  najcz?stszym nowotworem z?o?liwym uk?adu dokrewnego, jest spotykany rzadko i stanowi mniej ni? 1% wszystkich nowotworów z?o?liwych litych. Wspó?czynnik zachorowalno?ci w Wielkiej Brytanii szacuje si? rocznie na 2,3 na 100 000 kobiet i 0,9 na 100 000 m??czyzn. Pierwotne raki tarczycy mo?na podzieli? na: raki zró?nicowane (rak brodawkowaty i p?cherzykowy), raki rdzeniaste i raki anaplastyczne, których cz?sto?? wyst?powania na terenach z wystarczaj?c? poda?? jodu przedstawia si? odpowiednio nast?puj?co: 94%, 5% i 1%. Chocia? rokowanie jest znacz?co ró?ne w odniesieniu do poszczególnych typów raka, to szacuje si?, ?e jedynie 9% pacjentów z rakiem tarczycy umiera z tego powodu.   

Ch?oniaki nieziarnicze, jakkolwiek rzadko spotykane, mog? równie? wyst?powa? w  tarczycy. Pierwotne ch?oniaki zazwyczaj pojawiaj? si? na tle thyreoiditis  Hashimoto ( i dlatego zmiany te s? trudne do odró?nienia cytologicznie i klinicznie); s? one czasami przyczyn? rozpozna? fa?szywie ujemnych, i cz??ciej s? klasyfikowane jako podejrzane ni? dodatnie.

Zasadnicze kryteria z?o?liwo?ci

  • Znaczna komórkowo??
  • Trójwymiarowe gniazda
  • Brak lub niewiele g?stego koloidu
  • Brak nagich j?der
  • Pojedyncze komórki z wyra?n? lub ziarnist? cytoplazm?
  • B?ona j?drowa pofa?dowana (szczeliny – pseudowodniczki)
  • Gruboziarnista chromatyna