logo efcs bianco

Zmiany pęcherzykowe

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zmiany p?cherzykowe obejmuj? gruczolaka i raka p?cherzykowego. Rak brodawkowaty tak?e pochodzi z komórek p?cherzykowych, ale ró?ni si? od innych zmian charakterystycznymi cechami j?dra. Podczas gdy w pewnych warunkach, (takich jak zapalenie Hashimoto, rak brodawkowaty) BAC ma warto?? diagnostyczn?, to w przypadku zmian p?cherzykowych stanowi jedynie procedur? skryningow?. W rzeczywisto?ci rozpoznanie tych zmian nie mo?e by? postawione wy??cznie na podstawie badania cytologicznego, ale wymaga uwzgl?dnienia kryteriów histologicznych (naciekanie torebki, inwazja naczy?). Rozró?nienie morfologiczne guzków rozrostowych, dobrze zró?nicowanego raka p?cherzykowego i wariantu p?cherzykowego raka brodawkowatego jest trudne nawet dla patologów z du?ym do?wiadczeniem w BAC tarczycy. Podejmowano próby polepszenia przedoperacyjnej  diagnostyki guzków tarczycy przez zastosowanie ?cis?ych wskaza? co do uzyskiwania adekwatnego materia?u i w??czanie cech klinicznych (takich jak p?e?, rozmiary guzka, cechy gruczo?u w badaniu palpacyjnym). 

BAC mo?e by? przydatna do identyfikacji zmian p?cherzykowych podejrzanych o z?o?liwo??. Architektura guzków p?cherzykowych jest ró?na w zmianach „cytologicznie ?agodnych” i „cytologicznie podejrzanych”. Raki p?cherzykowe s? rzadko wielkop?cherzykowe: zbudowane s? zazwyczaj w wi?kszo?ci z mikrop?cherzyków i uk?adów beleczkowych lub sznurów st?oczonych komórek. Obecno?? tych struktur powoduje, ?e guzek jest cytologicznie diagnozowany jako podejrzany. Liczba komórek, ich wielko?? i ilo?? koloidu wspieraj? ocen? materia?u; zmiany w wi?kszo?ci wielkop?cherzykowe nie s? zazwyczaj rakami.

  • Cytologicznie ?agodne zmiany p?cherzykowe
  • Zmiany p?cherzykowe cytologicznie podejrzane