logo efcs bianco

Foliküler lezyonlar

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Foliküler lezyonlar, foliküler adenom ve foliküler karsinomu kapsar. Papiller karsinom da folikül epitel hücresinden kaynaklan?r fakat farkl? nükleer özellikleri nedeni ile di?erlerinden ayr?l?r. ??A; Hashimato tiroiditi ve papiller karsinom gibi durumlar için tan?, foliküler lezyonlar için ise bir tarama yöntemidir.  Asl?nda bu lezyonlar?n hiçbirinin tan?s? için ??A tek ba??na yeterli de?ildir, histolojik kriterlerin de?erlendirilmesine ihtiyaç vard?r (kapsül invazyonu, damar invazyonu gibi). Tiroid ??A’da çok deneyimli bir sitopatolog için bile hiperplastik adenomatöz nodül, iyi diferansiye karsinom, papiller karsinomun foliküler varyant? aras?nda morfolojik olarak ay?r?c? tan?ya gitmek oldukça zordur.

Tiroid nodüllerinde preoperatif tan? güvenirli?ini artt?rmak için, yeterlilik verirken kat? prensipler uygulamak ve klinik bilgiye (ya?, nodülün çap?, palpasyon ile hissedilen özellikler vb.) daima hakim olmak gerekir.

??A, malignite ?üphesi ta??yan foliküler lezyonlar? tan?mada yararl?d?r.  Foliküler karsinomlarda nadiren makrofoliküler yap? görülür: genellikle mikrofoliküler yap?lar, kordonlar ya da trabeküller olu?turan kalabal?k hücre gruplar? ?eklinde görülür.  Bu patern varl???nda nodül sitolojik olarak “ku?kulu” kategorisine girer. Sellülarite, hücre boyutlar?, kolloid miktar? ??A  örne?inin de?erlendirilmesinde önemlidir; makrofoliküler yap?lar?n bask?n oldu?u lezyonlar nadiren karsinom ç?karlar.

  • Sitolojik olarak benign foliküler lezyonlar
  • Sitolojik olarak ku?kulu foliküler lezyonlar