logo efcs bianco

Tİroİd

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bu bölüm bitti?inde sitoteknolo?un bilmesi gerekenler:

 • Normal tiroid anatomi ve histolojisi
 • Tiroid hormonlar?n?n rolü ve ürünlerinin kontrolü
 • Tiroid nodüllerinin görülme s?kl??? ve tiroidde nodül olu?turan hastal?klar
 • Tirod nodülü için tan?sal testler
 • Tiroid ??A endikasyonlar?
 • Aspirasyon tekni?i ve yayma haz?rlama yöntemleri
 • Spesimenin yeterlilik aç?s?ndan de?erlendirilmesi ve yetersiz yayma sebepleri
 • Spesimen de?erlendirmesinde göz önünde bulundurulmas? gereken tüm özellikler
 • Raporlama terminolojisi, “ku?kulu” tan?m? ve tiroid spesimenlerinde ?ngiltere’nin ‘Thy’ s?n?flamas?
 • Tiroid ??A ile tan? konabilecek benign hastal?klar
 • De Quervain tiroiditinin klinik ve sitolojik özellikleri
 • Hashimato tiroiditi’nin epidemiyolojisi, etyopatogenezi, klinik ve sitolojik özellikleri
 • Foliküler lezyonlar, sitolojik olarak benign foliküler ve malign foliküler lezyonlar?n fark?
 • Foliküler adenom s?n?flamas?, klinik ve sitolojik özellikleri
 • Nodüler hiperplazi ve foliküler neoplazi ay?r?c? tan? kriterleri
 • Foliküler karsinom klinik ve sitolojik özellikleri
 • Hurthle hücrelerinin sitolojik özellikleri ve hurthle hücreli tümörlerin sitolojik görünümleri
 • Tiroidin malign tümörlerinin s?n?flamas?
 • Papiller karsinom epidemiyolojisi, s?n?flama ve sitolojik özellikleri
 • Anaplastik ve insüler karsinomun sitolojik özellikleri
 • Medüller karsinom epidemiyolojisi, klinik ve tan?sal özellikleri
 • Tiroid lenfomalar?n?n klinik ve sitolojik özellikleri
 • Tiroid hastal?klar? ay?r?c? tan? kriterleri