logo efcs bianco

Tiroid nodülleri

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinik olarak saptanamayan, ultrason veya otopsi s?ras?nda tespit edilen nodüller eri?kinlerin %40-70 ‘inde var olmas?na ra?men, palpe edilebilir tiroid nodülleri yeti?kinlerin, a??rl?kl? olarak da kad?n populasyonunun, % 4-7’ünü etkiler. Nodüllerin ço?unlu?u benign olup sadece % 5-10’u maligndir. Bu da gösterir ki tüm palpabl ya da rastlant?sal olarak tespit edilen tiroid nodüllerinin hepsine cerrahi eksizyon uygulanmas?, gereksiz olarak büyük bir grubu cerrahi komplikasyonlarla kar?? kar??ya b?rakmak anlam?na gelir.

 • Konjenital anomaliler 
  • Tiroglossal kanal kisti 
 • ?nflamatuvar lezyonlar    
  • Akut/ subakut/ kronik tiroiditler   
 • Kompensatuvar regeneratif nodüller  
 • Hiperplazi
 • Neoplazi
  • Benign
  • Malign