logo efcs bianco

Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jest to choroba autoimmunologiczna, w której mi??sz tarczycy jest faktycznie zast?piony naciekiem limfocytarnym z o?rodkami rozmna?ania, niekiedy z wyra?nym w?óknieniem przy d?u?ej trwaj?cej chorobie.  U pacjentów dotkni?tych t? chorob? zidentyfikowano kilka autoprzeciwcia?, takich jak przeciwcia?a przeciw antygenom mikrosomalnym tarczycy i przeciw receptorom TSH.

Gruczo? jest zazwyczaj powi?kszony, niebolesny, guzowaty lub nie. U niektórych  pacjentów w pocz?tkowej fazie stwierdza si? nadczynno?? lub prawid?owy poziom hormonów tarczycy,  ale pó?niej u wi?kszo?ci wyst?puje niedoczynno??.

Diagnostyczne cechy cytologiczne

  • mieszana populacja limfocytów
  • makrofagi ze sfagocytowanymi resztkami komórek
  • skupiska limfocytów i histiocytów
  • komórki Hurthle’a

Rozmaz jest zazwyczaj bogato komórkowy, w wi?kszo?ci zawieraj?cy limfocyty (ma?e limfocyty, centroblasty i centrocyty),  które mog? by? wewn?trznab?onkowe, i komórki plazmatyczne. Obecne s? równie? skupiska limfocytów i histiocytów  z makrofagami zawieraj?cymi resztki sfagocytowanych komórek. Pojawiaj? si? tak?e gniazda tyreocytów ze zmianami zwyrodnieniowymi i cechami morfologicznymi onkocytów: posiadaj? wówczas obfit?, ziarnist?, kwasoch?onn? cytoplazm? i powi?kszone j?dra (komórki Hurthle’a). Mog? by? równie? obecne komórki olbrzymie wieloj?drowe. Koloid jest zazwyczaj nieobecny lub sk?py.

Rozpoznanie cytologiczne jest zazwyczaj proste i wymaga potwierdzenia przez  stwierdzenie obecno?ci autoprzeciwcia? w surowicy.

Diagnostyka ró?nicowa

  • ch?oniak nieziarniczy
  • nowotwór z komórek Hurthle’a

Wyst?powanie ch?oniaka wzrasta u chorych z zapaleniem Hashimoto; w ch?oniaku zazwyczaj stwierdza si? jednorodn? populacj? atypowych limfocytów. Guzy z komórek Hurthle’a powinno si? ró?nicowa? z guzkami hiperplastycznymi z komórek Hurthle’a, które mog? wyst?powa? w zapaleniu Hashimoto; komórki nowotworowe zwykle zawieraj? du?e j?derka i wykazuj? mniejsz? kohezj? ni? w zapaleniu.

A low power view of Hashimoto’s thyroiditis. Very cellular background with numerous lymphocytes and a few follicular groups.
Histiocytes surrounded by lymphocytes. A group of histiocytes in a background of a polymorphic lymphoid population and plasmacells.
A follicle surrounded by a polymorphic lymphoid infiltration. A follicle containing colloid surrounded by a polymorphic lymphoid population. Note the streaks of nuclear material from the more fragile lymphocytes. When present within better preserved epithelial cells this is suggestive of intraepithelial lymphocytic infiltration.

Follicular cells surrounded by lymphocytes.

A group of epithelial cells surrounded and partially infiltrated by lymphocytes. Note the variability of nuclear size and granular chromatin. Often individual cells may cause problem at high power. When clear cut nuclear pseudoinclusions are seen the suspicion of a papillary carcinoma in a background of chronic thyroiditis should be raised.

A follicle infiltrated by lymphocytes.

A group of slightly crowded epithelial cells in a follicular arrangement, infiltrated by lymphocytes. Note the nuclear streaking.

Lymphocytes, plasmacells admixed with poorly preserved thyroid epithelial cells. A polymorphic population of lymphocytes and plasmacells admixed (lower left side) with epithelial cells which exhibit a denser cytoplasm, reminiscent of Hürthle cell metaplasia.