logo efcs bianco

Klasyfikacja “Thy” zaadoptowana przez Królewskie Kolegium Lekarzy

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

 • Thy 1: Materia? nie diagnostyczny (zbyt ubogo komórkowy lub zawieraj?cy artefakty uniemo?liwiaj?ce ocen?; rozmaz musi zawiera? 6 lub wi?cej  grup komórek,  w których jest przynajmniej 10 komórek p?cherzykowych, aby móg? by? uznany za odpowiedni do oceny).
  Dzia?anie: Powinno si? powtórzy? BAC pod (lub nie) kontrol? USG.
 • Thy2: Zmiana nie nowotworowa  (cechy odpowiadaj?ce wolu guzowatemu lub zapaleniu tarczycy). 
  Dzia?anie: Zmiany ?agodne wymagaj? w ci?gu 3 – 6 miesi?cy wykluczenia nowotworu. Decyzja o interwencji chirurgicznej zale?y od czynników klinicznych ( podejrzenia klinicznego lub istnienia objawów powoduj?cych dolegliwo?ci fizyczne lub psychologiczne, np. trudno?ci w oddychaniu lub niekorzystny wygl?d kosmetyczny).
 • Thy3 (i): Wszystkie zmiany p?cherzykowe
  Dzia?anie: Usuni?cie p?ata tarczycy. Ca?kowite usuni?cie tarczycy mo?e by? konieczne, je?eli histologicznie zostanie rozpoznana zmiana z?o?liwa.
  (ii): Tylko w bardzo ma?ej liczbie przypadków cechy cytologiczne mog? upowa?nia? raczej do w??czenia do tej kategorii, ni? do Thy 2 lub Thy4. B?dzie to odnotowane w rozpoznaniu.
  Dzia?anie: Okre?lenie kierunku dzia?ania powinno by? omówione z patologiem.
 • Thy4: Zmiana nieprawid?owa, podejrzana o rozrost z?o?liwy (zmiana podejrzana o raka brodawkowatego, rdzeniastego, anaplastycznego lub o ch?oniaka, ale nie diagnostyczna).
  Dzia?anie: Zabieg chirurgiczny wskazany w przypadku raków zró?nicowanych. Dalsze post?powanie lecznicze zale?y od  rozpoznania  ustalonego przez patologa. W przypadku ch?oniaka, przerzutu nowotworowego lub raka anaplastycznego tarczycy wskazane s? dalsze badania.
 • Thy5: Nowotwór z?o?liwy (jednoznaczne cechy raka brodawkowatego, rdzeniastego, anaplastycznego lub ch?oniaka, lub te? przerzutu nowotworowego).
  Dzia?anie: Interwencja chirurgiczna jest wskazana w zró?nicowanym raku tarczycy, zale?nie od wielko?ci guza, stadium zaawansowania klinicznego lub innych czynników ryzyka, takich jak p?e? i kra?cowy wiek. W przypadku raka anaplastycznego, ch?oniaka lub przerzutu nowotworowego rozwa?a si? radioterapi?/chemioterapi?.