logo efcs bianco

Positivní (maligní) aspirát

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Karcinom štítné žlázy (i když je nej?ast?jší endokrinní malignitou) je vzácný, p?edstavuje mén? než 1%  solidních tumor?. Ro?ní incidence karcinomu štítné žlázy ve Velké Británii je p?ibližn? 2.3 na 100,000 žen a 0.9 na 100,000 muž?. Primární thyroidální malignity se d?lí na diferencované (papilární a folikulární karcinom), medulární a anaplastické karcinomy, zastoupené v pom?ru  94%, 5% a 1% v jódem saturovaných oblastech. I když prognóza je zna?n? variabilní podle typu, celkov? na onemocn?ní umírá pouze 9%  pacient?.

Non-Hodgkinovy lymfomy – i když vzácn?  – mohou postihovat štítnou žlázu  sekundárn?. Jakožto primární malignita se objevují v terénu Hashimotovy thyroiditis (a proto jsou obtížn? klinicky a cytologicky diagnostikovatelné). Výsledek FNA je n?kdy falešn? negativní nebo spíše suspektní nežli pozitivní.

Obecná kriteria malignity

  • Vysoká celularita
  • Trojrozm?rné (3D) trsy
  • Chyb?jící koloid nebo malé množství denzního koloidu
  • Chyb?ní nahých jader
  • Jednotlivé bu?ky s denzní nebo granulární cytoplazmou
  • Nepravidelná jaderná membrána (rýhy a pseudoinkluze)
  • Hrub? granulární chromatin