logo efcs bianco

Mukoepidermoidní karcinom

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tento nádor sestává z dlaždicových bun?k, hlenotvorných  bun?k a intermediárních bun?k v mucinózním pozadí. Jde o nej?ast?jší primární maligní tumor slinných žláz d?tí a mladých dosp?lých. Grading nádoru ur?uje p?ítomnost cystické komponenty, nekrózy, perineurální ší?ení, pom?r dlaždicové a mucinózní komponenty, p?ítomnost anaplazie a po?et mitóz. Cytologický obraz je n?kdy velmi typický: všechny bu?ky se nacházejí v hlenu. N?kdy je atypie mírná, epidermoidní bu?ky onkocytického vzhledu dominují a pozadí je výrazné „hrubé“ a špinavé, p?ipomínající Whartin?v tumor. Protože se mukoidní materiál dostává do jehly i bez epiteliálních bun?k, jde o jednu z nejobtížn?jších diagnóz ve slinných žlazách!

Histologie je jednoduchá, obvykle velmi typická pro mukoepidermoidní karcinom.
Jedna z nejobtížn?jších diagnóz v cytopatologii slinných žláz. V?k není typický, tumor je skoro vždy multifokální. Proto je p?ítomno i n?co málo normálních epiteliálních bun?k. Hlenovitý obsah m?že být hojný ( viz obrázek níže barvený HE ), epiteliální elementy pouze mírn? atypické. ?ada jiných lézí vykazuje p?ítomnost stejné „sm?si”: hlen, dlaždicové a sekretorické žlázové bu?ky smíšený s normálními bu?kami slinných žláz (zán?tliv? zm?n?ný Warthin?v tumor, metaplastické zán?tlivé zm?ny, atd. ). V obrázku je vpravo dole hojný epitelový hlen s malými skupinkami epitelií. Obraz jako takový neindikuje v?bec malignitu! V nediferencovaných p?ípadech s p?evahou dlaždicové složky je „chybnou” diagnózou obvykle dlaždicový karcinom. (HE barvení)

 

V histologii je epidermální složka vysoce atypická a dominantní (HE barvení)