logo efcs bianco

Sputum

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Sputum sestává ze sm?si bun??ných a nebun??ných složek ?išt?ných mukociliárním aparátem. Lze ho snadno získat bez dyskomfortu pacienta; jeho užití však klesá s rozvojem bronchoskopie a tenkojehlové aspirace.

Sensitivita cytologie sputa v diagnóze malignity nar?stá s po?tem vzork? (od 40% p?i jednotlivém do 90% p?i p?ti vzorcích). Více?etné vzorky jsou odebírány po n?kolik dn?. Je t?eba je odebírat ?asn? ráno z hlubokého odkašlání. Expektoraci lze navodit inhalací nebulizovaného fyziologického roztoku.

Specificita je vysoká, ale negativní výsledek není zárukou absence malignity. Sensitivita cytologie sputa závisí rovn?ž na lokalizaci tumoru: 75% centrálních, ale pouze 45% periferních karcinom? je zjišt?no. ?ím perifern?ji je tumor uložen, tím mén? diagnostických bun?k se objeví ve sputu a tím obtížn?ji se získají diagnostické bu?ky bronchoscopicky. Nicmén? bronchiální cytologie je obecn? oproti cytologii sputa úsp?šn?jší v diagnostice periferních lézí. Vzorek sputa po bronchoskopii m?že mít nejvyšší výt?žnost a být jediným pozitivním, poté , kdy p?edchozí sputum, bronchiální výplach a kartá?kový st?r byly shodn? negativní.

Adekvátnost vzorku ur?uje p?ítomnost n?kolika alveolárních makrofág?. Vzorky s výlu?nou p?ítomností dlaždicových bun?k horních dýchacích cest jsou nedostate?né.

V technice “odeber a nat?i” je ?erstvé sputum vyšet?eno na p?ítomnost tká?ových mikro?ástek a krve. Z t?chto úsek? jsou zhotoveny nát?ry fixovány v 95% etanolu. Když není okamžité zpracování možné, pacient ho p?edfixuje expectorací do roztoku 70% etanolu. Modifikací tohoto postupu je Saccomannova metoda: sputum je odebráno do 50% etanolu a 2% carbowaxu (polyetylénglykolu) a vzorek je homogenizován v míchadle a koncentrován centrifugací. Postup je t?eba provád?t biologicky bezpe?n? a p?edejít infekci aerosolizací. Nát?ry se získávají z koncentrovaného bun??ného materiálu.
Sputum lze též zpracovat metodou tenké vrstvy nebo zalít do parafinu pro cytoblok. 

Sputum collection and processing
Sputum collection and processing
Sputum collection and processing
Sputum collection and processing