logo efcs bianco

Bronchiální materiál

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Významné zlepšení v odb?ru bun?k z dolních cest dýchacích nastalo s objevem flexibilního bronchoskopu koncem 60. let. Komplikace bronchoskopie, které zahrnují laryngospasmus, bronchospasmus, poruchy srde?ní vodivosti a sepsi, jsou velmi vzácné. Bronchoskopické metody jsou zejména vhodné pro diagnostiku centrálních lézá, z nichž lze p?ímo odebrat biopsii a kartá?kový st?r na cytologii.

Bronchiální aspirace a výplachy

Bronchiální sekrety mohou být aspirovány p?ímo z dolních cest bronchoskopem. B?žn?jší však je instilace 3-10 ml fyziologického roztoku a odsátí této tekutuiny, která je následn? centrifugována. Koncentrovaný bun??ný materiál je použit pro nát?ry, preparáty v tenké vrtv? a cytobloky (užite?né zejména, pokud vznikne pot?eba speciálních barvení).

Bronchiální kartá?kové st?ry

Bronchoskopie vláknitou optikou dovoluje p?ímou vizualizaci a odb?r vzork? z tracheobronchiálního stromu. St?r kartá?kem je nat?en na sklo.

Bronchioloalveolární laváž (BAL)

V BAL je bronchoskop zaklín?n do nevzdálen?jší dostupné lokalizace a dýchací cesty jsou vypláchnuty n?kolika alikvoty sterilního fyziologického roztoku. První je representativn?jší pro v?tší dýchací cesty, další reprezentují alveolární kompartment.

BAL je velmi užite?ná pro diagnózu oportunních infekcí u imunokompromitovaných pacient?, ale i pro diagnózu malignity (užite?ná zejména u perifern? lokalizovaných) a také pro vyšet?ení intersticiálních plicních nemocí, granulomatózních jako nap?. sarkoidóza, pneumonia z hypersensitivity, lékov? navozené toxické poškození plic, asbestóza, plicní hemoragie.

Kapilární zaklín?ní

Plicní kapilární krevní vzorky získané ze zaklín?ného katetru jsou užite?né v diagnostice poruch plicní mikrovaskulatury (nap?. karcinomatózní lymfangiopatie a embolizace plodové vodu nebo tuku). Krev je odebírána do heparinizované trubi?ky k zamezení srážení a bu?ky se koncentrují s použitím Ficollova gradientu. Megakaryocyty, normáln? p?ítomné v plicních kapilárách potvrzují místo odb?ru a adekvátnost vzorku.