logo efcs bianco

Materiał z oskrzela

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Wprowadzenie gi?tkiego bronchofiberoskopu pod koniec lat 60-tych ubieg?ego wieku usprawni?o pobieranie materia?u z dolnych dróg oddechowych. Powik?ania bronchoskopii (laryngospazm, bronchospazm,zaburzenia przewodnictwa mi??nia sercowego, posocznica) wyst?puj? bardzo rzadko. Bronchoskopia jest szczególnie przydatna w diagnozowaniu zmian umiejscowionych centralnie gdy? umo?liwia pobranie wymazów szczoteczkowych i wycinków.

Aspiraty i pop?uczyny oskrzelowe

Chocia? wydzielina z oskrzeli mo?e by? bezpo?rednio pobrana drog? bronchoskopii, cz??ciej pobiera si? pop?uczyny oskrzelowe wstrzykuj?c 3-10 ml soli fizjologicznej, która zastaje nast?pnie zaaspirowana i odwirowana. Z osadu mo?na wykona? rozmazy, mo?na go wykorzysta? do cytologii fazy p?ynnej lub wykonania bloczków parafinowych (bardzo przydatnych gdy b?d? potrzebne barwienia dodatkowe)

Wymazy szczoteczkowe z oskrzeli

Bronchofiberoskopia pozwala na bezpo?rednie uwidocznienie drzewa oskrzelowego, pobranie wymazu za pomoc? specjalnej szczoteczki i wykonanie rozmazu na szkie?ku podstawowym.         

Pop?uczyny oskrzelikowo-p?cherzykowe (BAL)

W tej metodzie umieszcza si? bronchoskop jak najg??biej i p?ucze dystalne drogi oddechowe kilkoma porcjami sterylej soli fizjologicznej. Pierwsza porcja jest bardziej reprezentatywna dla materia?u z wi?kszych dróg oddechowych, pozosta?e odzwierciedlaj? zawarto?? p?cherzyków.   

BAL jest po?yteczn? metod? w diagnostyce infekcji oportunistycznych u chorych z immunosupresj?,  nowotworów (szczególnie umiejscowionych obwodowo), zapale? ziarniniakowych (w tym sarkoidozy), toksycznego uszkodzenia spowodowanego lekami, azbestozy, krwotoków p?ucnych.

Próbki krwi z naczy? w?osowatych p?uc

W diagnostyce zaburze? mikrokr??enia p?ucnego (np. lymphangiosis carcinomatosa, elementy p?ynu owodniowego, zatory t?uszczowe) pomaga pobranie próbek krwi z naczy? w?osowatych p?uc za pomoc? katetera. Krew pobiera si? do probówki z heparyn? aby zapobiec krzepni?ciu a nast?pnie odwirowuje si? j? na gradiencie Ficolle-Hypaque. Obecno?? megakariocytów, które w warunkach prawid?owych znajduj? si? w naczyniach w?osowatych p?uc stanowi kontrol? w?a?ciwego pobrania materia?u i potwierdza, ?e materia? jest odpowiedni do badania.