logo efcs bianco

Wskazania do badania cytologicznego

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

W porównaniu do ogromnego sukcesu cytologii szyjki macicy w profilaktyce raka szyjki macicy, cytologia p?ucna (w wi?kszo?ci cytologia plwociny) okaza?a si? rozczarowaniem w odniesieniu do profilaktyki raka p?uc. I to nie z powodu niskiej czu?o?ci lub specyficzno?ci tylko dlatego, ?e nawet grupach wysokiego ryzyka jak? stanowi? np. m??czy?ni > 45r.?., którzy pal? papierosy metoda ta jest za droga, rozpoznanie nast?puje cz?sto za pó?no ( nie wyd?u?a prze?ycia) i powstaj? trudne dylematy terapeutyczne kiedy wykryje si? zmiany wieloogniskowe.

Rola cytologii uk?adu oddechowego

  • wykrywanie nowotworu, potwierdzenie jego obecno?ci, rozpoznanie typu nowotworu pierwotnego lub  przerzutowego
  • monitorowanie chorych z rakiem p?uca po leczeniu wspólnie z badaniami radiologicznymi
  • diagnostyka ró?nych chorób nie nowotworowych, oraz ocena obecno?ci zaka?e? oportunistycznych u chorych z immunosupresj? np. z AIDS lub po przeszczepach narz?dów.