logo efcs bianco

Metody pobierania i przygotowania materiału

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytomorfologia i prawid?owa interpretacja obrazu cytologicznego w uk?adzie oddechowym w du?ym stopniu zale?y od rodzaju materia?u i sposobu jego przygotowania.

W diagnostyce guzków p?uc umiejscowionych centralnie zwykle najpierw wykonuje si? bronchoskopi?, je?eli wynik jest negatywny mo?na wykona? biopsj? aspiracyjn? cienkoig?ow? (BAC). BAC szczególnie nadaje si? do diagnostyki zmian obwodowych.

  • Plwocina Material z oskrzela BAC przezoskrzelowa BAC przez sciane klatki piersiowej
  • Material z oskrzela
  • BAC przezoskrzelowa
  • BAC przez ?cian? klatki piersiowej

Cytologia fazy p?ynnej (LBC), która stosowana jest w cytologii szyjki macicy, w uk?adzie oddechowym wykorzystywana jest tylko w ograniczonym zakresie ze wzgl?du na koszt i mniej wystandaryzowane kryteria w materiale bogatym w ?luz.