logo efcs bianco

Infekcje wirusowe

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tracheobronchitis i pneumonitis spowodowane przez Herpes simplex wyst?puj?  zwykle u chorych z immunosupresj?. Widoczne s? cz?sto komórki wieloj?drowe, zwykle z eozyno ch?onnymi wtr?tami ?ródj?drowymi. Rozpoznanie mo?na potwierdzi? badaniem immunocytochemicznym.   

Wirus cytomegalii cz?sto wywo?uje infekcje oportunistyczne z rozlanymi naciekami w p?ucach. Zmiany spowodowane wirusem widoczne w komórkach nab?onka oskrzelowego lub w pneumocytach s? takie same jak w innych narz?dach. Komórki s? powi?kszone z du?ymi ?ródj?drowymi wtr?tami otoczonymi przeja?nieniem (halo) i ma?ymi zasadoch?onnymi wtr?tami cytoplazmatycznymi. Rozpoznanie mo?na potwierdzi? badaniem immunocytochemicznym, immunofluorescencyjnym lub hybrydyzacj? in situ

Pneumonitis wywo?ane wirusem odry wyst?puje zwykle u dzieci z obni?on? odporno?ci?  i jest zapaleniem olbrzymiokomórkowym. Widoczne s? komórki olbrzymie wieloj?drowe z eozyno ch?onnymi ?ródj?drowymi i cytoplazmatycznymi wtr?tami. Podobne zmiany wyst?puj? typowo w infekcjach spowodowanych przez RSV (syncytialnego wirusa oddechowego)

W zapaleniach wywo?anych adenowirusem komórki maj? wygl?d rozmazany ze wzgl?du na du?e wtr?ty wype?niaj?ce j?dra. Mo?e by? znaczna ciliocytoforia tzn. widoczne s? oderwane k?pki rz?sek wraz z fragmentem apikalnej cytoplazmy komórek migawkowych, w której s? zakotwiczone.

Viral inclusions (CMV)